Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021

ΣτΕ: Συνταγματική η αφαίρεση από τη Γ΄ Λυκείου των μαθημάτων σχεδίου - Ακυρώνεται η κατάργηση των καλλιτεχνικών από την Α΄ Λυκείου ως πλημμελώς τεκμηριωμένηΣτΕ Γ´ 7μ 2573/2021
Πρόεδρος: Δ. Σκαλτσούνης, Αντιπρόεδρος ΣτΕ
Εισηγητής: Ε. Κουλεντιανού, Πάρεδρος ΣτΕ

Κανονιστικές πράξεις με τις οποίες καθορίζεται το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Γενικού Λυκείου και Λυκείου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Συνταγματική η αφαίρεση από το ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ΄ Λυκείου των ειδικών μαθημάτων «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο»· προβλέπεται άλλωστε άλλος τρόπος διδασκαλίας τους. Μη νόμιμες οι προσβαλλόμενες κατά το μέρος που καταργούν το μάθημα «Καλλιτεχνική Παιδεία» από το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄ Λυκείου, κατά παραγνώριση των κριτηρίων άσκησης της κανονιστικής αρμοδιότητας της Διοίκησης.

Προσβολή κανονιστικών πράξεων με τις οποίες καθορίστηκαν τα ωρολόγια προγράμματα μαθημάτων Γενικού Λυκείου και Λυκείου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Με την απόφαση κρίθηκε ότι από το άρθρο 16 του Συντάγματος συνάγεται ότι το Κράτος υποχρεούται να λαμβάνει τα κατάλληλα νομοθετικά και διοικητικά μέτρα αφενός για την προαγωγή των επιστημών, αφετέρου για την οργάνωση και παροχή της εκπαίδευσης των Ελλήνων. Δεν μπορεί ωστόσο με βάση τις συνταγματικές αυτές διατάξεις, να θεμελιωθεί υποχρέωση του Κράτους για την αναγωγή συγκεκριμένης επιστήμης σε αντικείμενο διδασκαλίας στο πλαίσιο της δημόσιας εκπαίδευσης ή συγκεκριμένης βαθμίδας της εκπαίδευσης αυτής. Στον νομοθέτη και την κανονιστικώς δρώσα διοίκηση εναπόκειται αφενός η επιλογή, από το ευρύ πεδίο των επιστημών και των επιστημονικών γνώσεων, εκείνων οι οποίες θα καταστούν αντικείμενο διδασκαλίας στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αφετέρου η ρύθμιση του τρόπου διδασκαλίας και αξιολόγησης των μαθημάτων που διδάσκονται, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 16 του Συντάγματος, δηλαδή η ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων πολιτών. Η επιλογή πάντως των αντικειμένων διδασκαλίας στα ωρολόγια προγράμματα, όπως και η συνολική οργάνωση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να γίνεται με επιστημονικά και παιδαγωγικά κριτήρια και με ρυθμίσεις ορθολογικές και όχι περιστασιακές, αποσπασματικές και εξυπηρετικές άλλων σκοπών, μη σχετιζόμενων με τις απορρέουσες από το Σύνταγμα για την ορθολογική οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης αρχές. Κατόπιν αυτού απορρίφθηκαν, κατά πλειοψηφία, ισχυρισμοί περί αντισυνταγματικότητας της κατάργησης από το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων λυκείου των μαθημάτων επιλογής «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο» (Γ΄ Λυκείου) και «Καλλιτεχνική Παιδεία» (Α΄ Λυκείου). Ως προς τα ειδικά μαθήματα σχεδίου, πάντως, κρίθηκε ότι η διδασκαλία τους εξακολουθεί να προβλέπεται στη Γ΄ Λυκείου, καθώς ρυθμίζεται ήδη με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4368/2016, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 14 του ν. 4713/2020, μέσω προγράμματος διδασκαλίας που έχει ως σκοπό την υποστήριξη και την προετοιμασία όσων μαθητών επιθυμούν να εξετασθούν στα μαθήματα αυτά για την εισαγωγή τους σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Με την ίδια απόφαση κρίθηκε ότι, κατά το μέρος που αφορά την κατάργηση από το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄ Λυκείου του μαθήματος «Καλλιτεχνική Παιδεία», η οποία έχει ως συνέπεια πλέον την πλήρη απουσία της διδασκαλίας καλλιτεχνικών μαθημάτων ως μαθημάτων γενικής παιδείας σε όλες τις τάξεις του λυκείου, η επιχειρηθείσα ύστερα από γνωμοδοτήσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ρύθμιση παραγνωρίζει τα κριτήρια άσκησης της κανονιστικής αρμοδιότητας της Διοίκησης, διότι δεν προκύπτει ο σκοπός δημοσίου συμφέροντος που εξυπηρετείται από τη μεταβολή αυτή, ή ότι η εν λόγω επιλογή του κανονιστικού νομοθέτη έλαβε χώρα κατόπιν ουσιαστικής του εκτίμησης, ότι με την κατάργηση των καλλιτεχνικών μαθημάτων και την πρόσδοση μεγαλύτερης βαρύτητας στη διδασκαλία άλλων μαθημάτων, επιτυγχάνονται οι στόχοι που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 16 του Συντάγματος. Ακυρωτέες κατά το ανωτέρω μέρος οι προσβαλλόμενες πράξεις.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου