Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016

Ψηφίστηκε η ρύθμιση για επιλαχόντες στις Στρατιωτικές Σχολές - Τριετής η φοίτηση στις Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών

Αποτέλεσμα εικόνας για ρύθμιση για επιτυχόντες στις Στρατιωτικές Σχολές αριθμος εισακτεων προκηρυξη 2016Ψηφίστηκε από τη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ''Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις'' που περιλαμβάνει ρυθμίσεις όπως:

- Άρθρο 22 Ειδικές κατηγορίες εισαγωγής στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και τις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών (αφορά τους µαθητές που είναι τέκνα θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάµεων στον πόλεµο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας)

- Άρθρο 23 Επιλαχόντες ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ
Επανέρχεται ο θεσμός των επιλαχόντων στις στρατιωτικές σχολές με ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο ψηφισθέν σχέδιο νόμου «Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας προσωπικού και άλλες διατάξεις». Με τη ρύθμιση αυτή εξασφαλίζεται η επαρκής στελέχωση των Ενόπλων Δυνάμεων από μόνιμους Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, όπως αυτός είχε υλοποιηθεί από τα Γενικά Επιτελεία, αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της ρύθμισης. 

- Άρθρο 24 Χαρακτηρισµός των αποφοίτων Σχολών Μονίµων Υπαξιωµατικών 
Όσοι αποφοίτησαν από αυτές θεωρούνται απόφοιτοι Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών, εφόσον εισήχθησαν σε αυτές µετά από εξετάσεις και είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή εξατάξιου Γυµνασίου ή ισότιµων τεχνικών σχολών, ανεξάρτητα από το χρόνο κτήσης αυτού. Η φοίτηση σε αυτές είναι τριετής.

- Άρθρο 29 Μεταβατικές διατάξεις
2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας καθορίζεται ο χρόνος έναρξης της τριετούς φοίτησης στις ΑΣΣΥ, που προβλέπεται στο άρθρο 24.

Δείτε εδώ το ψηφισθέν νομοσχέδιο.
Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016

Που θα υποβάλλονται οι ενστάσεις για τις Μετεγγραφές Φοιτητών - Μέχρι την Παρασκευή 5/2 η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων

Αποτέλεσμα εικόνας για Νέα Υ.Α. για τις Μετεγγραφές Φοιτητών 2015 - Συνίσταται Επιτροπή Ενστάσεων - Δείτε τι θα ισχύσει για την εξέταση των ενστάσεωνH Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης / Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης / Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι εκδόθηκε η με αρ. 12749/Ζ1/26-01-2016 (ΦΕΚ 112 Β΄) Υ.Α, η οποία παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων - αιτήσεων θεραπείας επί των αποτελεσμάτων των ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφής, που εκδόθηκαν στις 14/1/2016. Οι αιτήσεις θεραπείας υποβάλλονται προς την Επιτροπή Ενστάσεων - Κεντρικό Πρωτόκολλο - έως την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016

Οι αιτήσεις θεραπείας θα πρέπει να αναφέρουν τα στοιχεία του φοιτητή που έχει υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής και τη Σχολή/Τμήμα προς την οποία έχει αιτηθεί μετεγγραφή και υποβάλλονται είτε με συστημένη επιστολή είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol@minedu.gov.gr. Αιτήσεις θεραπείας ή ενστάσεις, που έχουν ήδη υποβληθεί από τις 15-1-2016 και μεταγενέστερα θα εξεταστούν από την Επιτροπή Ενστάσεων χωρίς να απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης θεραπείας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία της αίτησής τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή των μετεγγραφών κάνοντας χρήση των κωδικών τους.

Τι ορίζει Υπουργική Απόφαση για τις μετεγγραφές και τις ενστάσεις:

1. Στο άρθρο 3 της με αριθμ. 143456/Ζ1/14-9-2015 (ΦΕΚ 2011 Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για τις περιπτώσεις ισοψηφίας σε αριθμό μορίων που ισούνται ή υπερβαίνουν την ανώτατη μοριοδότηση που μπορεί να λάβει υποψήφιος με βάση το κατά κεφαλήν εισόδημα (5 μόρια και άνω), η επιτροπή ενστάσεων μπορεί, μετά την κύρωση του πίνακα δικαιουμένων μετεγγραφή και εφόσον οι ανωτέρω υποψήφιοι υποβάλλουν σχετική αίτηση θεραπείας, να λαμβάνει απόφαση για τη μη εφαρμογή του κριτηρίου των μορίων εισαγωγής». 

2. Στην με αριθμ. 143456/Ζ1/14-9-2015 (ΦΕΚ 2011 Β΄) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται νέο άρθρο 6 - «Σύσταση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Ενστάσεων» 

Α) Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων επί του πίνακα δικαιούμενων μετεγγραφής

Β) Η Επιτροπή Ενστάσεων αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη: Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ως πρόεδρο και 2 Υπαλλήλους κατηγορίας Π.Ε. που, μαζί με τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης. Καθήκοντα γραμματέα ασκεί ο εκάστοτε από τον πρόεδρο της Επιτροπής υποδεικνυόμενος υπάλληλος από τη Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης. 

Γ) Η Επιτροπή Ενστάσεων εξετάζει αιτήσεις θεραπείας φοιτητών που θα έχουν υποβληθεί μέχρι και πέντε ημέρες από της δημοσιεύσεως της παρούσης, κατά προτεραιότητα για τις περιπτώσεις ισοψηφίας σε αριθμό μορίων που ισούνται ή υπερβαίνουν την ανώτατη μοριοδότηση που μπορεί να λάβει υποψήφιος με βάση το κατά κεφαλήν εισόδημα (5 μόρια και άνω), όπως προβλέπεται από το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 3 της με αριθμ. 143456/Ζ1/14-9-2015 (ΦΕΚ 2011 Β΄) υπουργικής απόφασης,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει και του άρθρου 1 της παρούσης. Κατά τα λοιπά ακολουθούνται οι γενικές αρχές και η διαδικασία που ισχύουν κατά την εξέταση των αιτήσεων θεραπείας, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (N. 2690/1999 - ΦΕΚ Α΄ 45). 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 


Δείτε εδώ όλες τα νέα για τις Μετεγγραφές Φοιτητών.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.Νέα Υ.Α. για τις Μετεγγραφές Φοιτητών 2015 - Συνίσταται Επιτροπή Ενστάσεων - Δείτε τι θα ισχύσει για την εξέταση των ενστάσεων

Αποτέλεσμα εικόνας για Μετεγγραφές Φοιτητών 2015 εξέταση των ενστάσεωνΝέα Υ.Α. για τις Μετεγγραφές Φοιτητών 2015 υπέγραψε η Αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας Σία Αναγνωστοπούλου στην προσπάθεια του ΥΠΠΕΘ να αυξήσει τον αριθμό των μετεγγραφόμενων φοιτητών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και να ρυθμίσει το θέμα των ενστάσεων που έχουν προκύψει.

Για ποιο λόγο προέκυψε η νέα Υ.Α.

- Διότι η με αριθμ. 143456/Ζ1/14-09-2015 (ΦΕΚ 2011 Β΄) υπουργική απόφαση δεν εξειδίκευσε με κάθε λεπτομέρεια τα κριτήρια χορήγησής της, καθώς επίσης και παρέλειψε να προσδιορίσει διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων.

- Διότι η συσταθείσα Επιτροπή των κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 161107/Ζ1/13-10-2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2255 Β΄), δεν μπορεί να λειτουργήσει ως Επιτροπή Ενστάσεων της διαδικασίας που διέπεται από την με αριθμ. 143456/ Ζ1/14-9-2015 (ΦΕΚ 2011 Β΄) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τι αναφέρει η Υ.Α. με Αριθμ. 12749/Ζ1 ''Τροποποίηση της με αριθμ. 143456/Ζ1/14-9-2015 (ΦΕΚ 2011 Β΄) υπουργικής απόφασης σχετικά με «Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει'' που υπέγραψε η κ. Αναγνωστοπούλου (ΦΕΚ Β΄ 112/2016)

1. Στο άρθρο 3 της με αριθμ. 143456/Ζ1/14-9-2015 (ΦΕΚ 2011 Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για τις περιπτώσεις ισοψηφίας σε αριθμό μορίων που ισούνται ή υπερβαίνουν την ανώτατη μοριοδότηση που μπορεί να λάβει υποψήφιος με βάση το κατά κεφαλήν εισόδημα (5 μόρια και άνω), η επιτροπή ενστάσεων μπορεί, μετά την κύρωση του πίνακα δικαιουμένων μετεγγραφή και εφόσον οι ανωτέρω υποψήφιοι υποβάλλουν σχετική αίτηση θεραπείας, να λαμβάνει απόφαση για τη μη εφαρμογή του κριτηρίου των μορίων εισαγωγής». 

2. Στην με αριθμ. 143456/Ζ1/14-9-2015 (ΦΕΚ 2011 Β΄) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται νέο άρθρο 6 - «Σύσταση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Ενστάσεων» 

Α) Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων επί του πίνακα δικαιούμενων μετεγγραφής

Β) Η Επιτροπή Ενστάσεων αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη: Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ως πρόεδρο και 2 Υπαλλήλους κατηγορίας Π.Ε. που, μαζί με τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης. Καθήκοντα γραμματέα ασκεί ο εκάστοτε από τον πρόεδρο της Επιτροπής υποδεικνυόμενος υπάλληλος από τη Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης. 

Γ) Η Επιτροπή Ενστάσεων εξετάζει αιτήσεις θεραπείας φοιτητών που θα έχουν υποβληθεί μέχρι και πέντε ημέρες από της δημοσιεύσεως της παρούσης, κατά προτεραιότητα για τις περιπτώσεις ισοψηφίας σε αριθμό μορίων που ισούνται ή υπερβαίνουν την ανώτατη μοριοδότηση που μπορεί να λάβει υποψήφιος με βάση το κατά κεφαλήν εισόδημα (5 μόρια και άνω), όπως προβλέπεται από το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 3 της με αριθμ. 143456/Ζ1/14-9-2015 (ΦΕΚ 2011 Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει και του άρθρου 1 της παρούσης. Κατά τα λοιπά ακολουθούνται οι γενικές αρχές και η διαδικασία που ισχύουν κατά την εξέταση των αιτήσεων θεραπείας, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (N. 2690/1999 - ΦΕΚ Α΄ 45). 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ Β΄ 112/2016 με την τροποποιητική Υ.Α. για τις Μετεγγραφές Φοιτητών.

Δείτε επίσης: Μετεγγραφές φοιτητών 2015 - Πώς μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός των μετεγγραφών με το ισχύον καθεστώς;

Δείτε εδώ όλες τα νέα για τις Μετεγγραφές Φοιτητών.

panelladikes24


Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.
Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Αντικειμενικού Τύπου στα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής της Γ΄Λυκείου

Ερωτήσεις-Απαντησεις Αντικειμενικού Τύπου στα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής της Γ΄Λυκείου
Δείτε όλες τις ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου (Σωστού - Λάθους, αντιστοίχησης, συμπλήρωσης κενού), κατανεμημένες κατά κεφάλαιο, που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις (καθώς και αυτές που συμπεριλαμβάνονται στο Ψηφιακό σχολείο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.) μαζί με τις απαντήσεις τους στα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής της Γ΄Λυκείου.

Επιμέλεια: Μάρτης Μαρτάκης - Καραγιάννης Ιωάννης
Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016

Μετεγγραφές φοιτητών 2015 - Πώς μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός των μετεγγραφών με το ισχύον καθεστώς;

Αποτέλεσμα εικόνας για Μετεγγραφές φοιτητών 2015 -  Πώς μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός των μετεγγραφών με το ισχύον καθεστώς;- Ο αριθμός των θέσεων που διατίθενται προς μετεγγραφή είναι ίσος με το 15% του αριθμού εισακτέων σε κάθε τμήμα. Οι προσφερόμενες θέσεις ήταν 7.042, με 6 Τμήματα να μη θέτουν πλαφόν στον αριθμό των μετεγγραφών.

- Από τις 9.930 αιτήσεις που κατατέθηκαν (9.710 επικαλούνταν μοριοδοτούμενα κριτήρια και οι 220 ασθένειες ή αναπηρίες) έγιναν δεκτές 4.534 αιτήσεις. 

- Ο συνολικός αριθμός των κενών θέσεων ήταν 2.508 που επιμερίζονται σε 151 Τμήματα, τα οποία τελικά δεν κάλυψαν τις προσφερόμενες θέσεις τους. Πίνακας με τα 151 Τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ με κενές θέσεις

- Δύο είναι οι βασικοί λόγοι των κενών θέσεων. Ο ένας έχει να κάνει με την αντιστοίχιση των Τμημάτων και o άλλος με την περιοχή όπου εδρεύει το κάθε Τμήμα, καθώς Τμήματα της περιφέρειας προσέφεραν θέσεις που δεν καλύφθηκαν.

- Στα Τριτοβάθμια Ιδρύματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης συγκεντρώθηκε ο κύριος όγκος των προτιμήσεων με αποτελέσματα να απαιτούνται αρκετά μόρια για να πάρει κάποιος υποψήφιος την πολυπόθητη μετεγγραφή. Μόλις το 22.13% ήταν το ποσοστό των προτιμήσεων που αφορούσε Τμήματα της περιφέρειας και στα οποία υπάρχουν οι περισσότερες κενές θέσεις.

- Το ΥΠΠΕΘ έχει πρόθεση να πάρουν μετεγγραφή και όσοι υποψήφιοι ισοψήφισαν σε μόρια και η μετεγγραφή τους κρίθηκε λόγω των μορίων από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Όμως, σε αυτή την περίπτωση θα υπερβεί το ποσοστό των θέσεων που διαθέτει κάθε τμήμα για μετεγγραφή από το 15% που ορίζει ο νόμος. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση να πάρουν μετεγγραφή όλοι όσοι συγκέντρωσαν από 5 μόρια και πάνω που είναι στις προθέσεις του ΥΠΠΕΘ σύμφωνα με την αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας Σία Αναγνωστοπούλου.

Επίσης, σύμφωνα με το νόμο σε περίπτωση ισοψηφίας κατά τη μοριοδότηση για τις μετεγγραφές φοιτητών από τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής στα ΑΕΙ των αιτούντων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξη. Άρα με βάση τον ισχύοντα νόμο δεν μπορούν να πάρουν μετεγγραφή όλοι όσοι έχουν την ίδια μοριοδότηση κριτηρίων για τις μετεγγραφές φοιτητών 2015.

- Το ΥΠΠΕΘ έχει πρόθεση να καλυφθούν οι κενές θέσεις, που όμως έμειναν κενές γιατί δεν υπήρχε ζήτηση από τους φοιτητές που έκαναν αίτηση. Άρα, ποιοι μπορούν να πάρουν τις συγκεκριμένες θέσεις με βάση το ισχύον καθεστώς;

- Το ΥΠΠΕΘ έχει πρόθεση να ικανοποιήσει πολλά αιτήματα κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφών φοιτητών. Όμως, αυτό θα μπορεί να γίνει δεκτό από τα Ιδρύματα; Και επιπλέον, το πιο σημαντικό είναι ότι σύμφωνα με την Υ.Α.161107/Ζ1/13-10-2015 ''Επιτροπή Κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφών'' (ΦΕΚ Β΄ 2255/2015),  τα κριτήρια για χορήγηση μετεγγραφής που ορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 (μετεγγραφές με βάση μοριοδότηση κριτηρίων) δεν συνιστούν λόγο κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής.

Άρα, με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι δε μπορεί να υπάρξει πρόσθετος αριθμός μετεγγραφόμενων φοιτητών εκτός αν αλλάξει το καθεστώς με έκδοση νέων νόμων ή υπουργικών αποφάσεων.

Δείτε επίσης: 

Ρύθμιση για τις μετεγγραφές προανήγγειλε στη Βουλή η Σία Αναγνωστοπούλου

Μετεγγραφές Φοιτητών - Το ΥΠΠΕΘ έχει πρόθεση να πάρουν μετεγγραφή όλοι όσοι συγκέντρωσαν από 5 μόρια και πάνω

Τι δήλωσε ο Νίκος Φίλης για τις Μετεγγραφές Φοιτητών

Δείτε εδώ όλες τα νέα για τις Μετεγγραφές Φοιτητών.

panelladikes24


Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Σπουδές στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων - Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες

carousel6_lowResΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οι Ναυτικοί Δόκιμοι γίνονται δεκτοί για φοίτηση στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας. Στη Σχολή λειτουργεί το Τμήμα Ναυτικών Επιστημών και οι Ναυτικοί Δόκιμοι κατατάσσονται στις κατευθύνσεις Μαχίμων και Μηχανικών.

Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων είναι Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Σ.Ε.Ι.), ισότιμο με τα ιδρύματα του Πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης.

Οι σπουδές είναι οργανωμένες σε τέσσερα έτη. Η Σχολή παρέχει στους Ν. Δόκιμους ευρεία ακαδημαϊκή, ναυτική και στρατιωτική εκπαίδευση με σκοπό να διαμορφώνει νέους αξιωματικούς με υψηλή κατάρτιση σε όλα τα επιστημονικά, τεχνολογικά και ναυτικά γνωστικά αντικείμενα που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών του ΠΝ.

Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση των Ν. Δοκίμων καλύπτει ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων. Συγκεκριμένα αποσκοπεί στην επιστημονική γνώση των αντικειμένων των θετικών, εφαρμοσμένων, τεχνολογικών, κοινωνικών, ανθρωπιστικών και θεωρητικών επιστημών τα οποία υποστηρίζουν τη θεωρητική και πρακτική ναυτική εκπαίδευση.

Το ακαδημαϊκό έτος είναι οργανωμένο σε δύο τετράμηνα.

Χειμερινό τετράμηνο: Αρχές Σεπτεμβρίου - Μέσα Φεβρουαρίου
Το πρόγραμμα ακαδημαϊκής μόρφωσης διαρκεί 13 εβδομάδες και ολοκληρώνεται με περίοδο γραπτών εξετάσεων που διαρκεί 3 εβδομάδες.

Εαρινό τετράμηνο: Μέσα Φεβρουαρίου - Μέσα Ιουνίου
Το πρόγραμμα ακαδημαϊκής μόρφωσης διαρκεί 13 εβδομάδες και ολοκληρώνεται με περίοδο γραπτών εξετάσεων που διαρκεί 3 εβδομάδες.

Στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών και προγραμμάτων στρατιωτικής μορφωτικής βοήθειας, στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων μπορούν να φοιτήσουν και αλλοδαποί σπουδαστές. Πριν την ένταξη τους στο A' έτος οι αλλοδαποί σπουδαστές εγγράφονται και φοιτούν στο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ.

Σημειώνεται ότι λοιπές ειδικότητες Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού όπως Οικονομικοί, Ιατροί κτλ, εκπαιδεύονται σε αντίστοιχες Σχολές Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων εκπαιδεύονται επίσης και οι Δόκιμοι Σημαιοφόροι Λιμενικού Σώματος οι οποίοι στελεχώνουν το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Στο πλαίσιο κινητικότητας οι Ν. Δόκιμοι εκπαιδεύονται επιλεκτικά σε προγράμματα Στρατιωτικού ERASMUS σε Ευρωπαϊκές Σχολές του εξωτερικού για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΛΟΕΣ

Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται Χειμερινοί Εκπαιδευτικοί Πλόες (ΧΕΠ) με πλοία του Στόλου (Φρεγάτες (Φ/Γ), Πλοία Γενικής Υποστήριξης (ΠΓΥ), Ταχέα Περιπολικά Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ), Υποβρύχια (Υ/Β), Κανονιοφόρους (Κ/Φ) και Αρματαγωγά (Α/Γ)). Σκοπός των ΧΕΠ είναι η απόκτηση ναυτικών-επιχειρησιακών γνώσεων και εμπειρίας καθώς και η εξοικείωση με το πλοίο. Εκπαιδευτικοί πλόες εκτελούνται επίσης με τα τρία Ιστιοφόρα (Ι/Φ), ένα εκπαιδευτικό πλοίο (ΚΥΚΝΟΣ Ι) και αριθμό μικρών ιστιοπλοϊκών σκαφών που διαθέτει η Σχολή στην περιοχή του Σαρωνικού και έχουν σκοπό την εξοικείωση των Δοκίμων με το θαλάσσιο στοιχείο, την εκμάθηση ιστιοπλοΐας και την ψυχαγωγία.

ΘΕΡΙΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΛΟΥΣ

Ο Θερινός Εκπαιδευτικός Πλους (ΘΕΠ) της Σχολής διεξάγεται κάθε καλοκαίρι από μέσα Ιουλίου έως τέλη Αυγούστου και είναι διάρκειας 45-50 ημερών. Οι μισές μέρες είναι εν πλω και οι άλλες μισές εν όρμω σε λιμάνια του εξωτερικού, επί το πλείστον Ευρωπαϊκά.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Υπάρχουν δύο προσομοιωτές ναυτιλίας (προσομοιάζουν τις γέφυρες των πλοίων, με όλες τις συσκευές που υπάρχουν μέσα σε αυτή), ένας στη Σχολή και ένας στο Κέντρο Εκπαίδευσης Παλάσκας (Περιοχή Σκαραμαγκά), οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση όλων των τάξεων των Δοκίμων.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο Ν. Δόκιμος από την είσοδό του στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων παράλληλα με την Ακαδημαϊκή και Ναυτική εκπαίδευση λαμβάνει και Στρατιωτική, η οποία θα τον βοηθήσει στην καριέρα του. Η Στρατιωτική εκπαίδευση ξεκινάει από την βασική εκπαίδευση όπου ο Ν. Δόκιμος προσαρμόζεται στο στρατιωτικό περιβάλλον, μαθαίνει τη χρήση των όπλων και των κανόνων πειθαρχίας.

Από μία Ναυτική Σχολή δεν μπορεί να λείπουν ως θεσμοί, αλλά και ως μέρος της στρατιωτικής εκπαίδευσης, οι παρελάσεις και οι συμμετοχές σε αγήματα, διμοιρίες επιδείξεων και ασκήσεις ενόπλου και αόπλου. Στις εθνικές εορτές της 25ης Μαρτίου και της 28ης Οκτωβρίου άγημα Ναυτικών Δοκίμων πρωτοστατεί στην εκπροσώπηση του Πολεμικού Ναυτικού στις μεγάλες στρατιωτικές παρελάσεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.

Παράλληλα με την Ακαδημαϊκή και τη Ναυτική εκπαίδευση κατά τη διάρκεια των σπουδών στην Σ.Ν.Δ. εκτελούνται σεμινάρια και μαθήματα περί Ηγεσίας ώστε να εξοικειωθεί επί θεμάτων Διοίκησης και Ελέγχου του προσωπικού με σκοπό τη δημιουργία των αυριανών των Ηγετών που θα διοικήσουν το Πολεμικό Ναυτικό.

Η εκπαίδευση συντελείται με ασκήσεις ακριβείας χειρισμού των όπλων καθώς και με εκτέλεση πυρών με διάφορους τύπους όπλων Φορητού Οπλισμού και Πυροβόλων Όπλων κατά τη διάρκεια των Χειμερινών και Θερινών Εκπαιδευτικών Πλόων.

Οδηγός Σπουδών Μαχίμων

Οδηγός Σπουδών Μηχανικών

panelladikes24


Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016

Τι δήλωσε ο Νίκος Φίλης για τις Μετεγγραφές Φοιτητών

Αποτέλεσμα εικόνας για Νίκος Φίλης για τις Μετεγγραφές ΦοιτητώνΟ υπουργός Παιδείας κ. Νίκος Φίλης σε συνέντευξη στην ΕΡΤ για το θέμα των μετεγγραφών φοιτητών ανακοίνωσε ότι με ρύθμιση που προωθείται θα μετεγγραφούν και οι υποψήφιοι που ισοψήφισαν ενώ θα ικανοποιηθούν και πολλά αιτήματα κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφών φοιτητών (ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία) με στόχο να υπάρξει κοινωνική μέριμνα για οικονομικά ασθενείς οικογένειες και ομάδες πολιτών όπως οι πολύτεκνοι.

Ανάλογη δήλωση για επιπλέον μετεγγραφές φοιτητών ανήγγειλε και η αναπλ. υπουργός κ. Σία Αναγνωστοπούλου. Δείτε τους παρακάτω συνδέσμους.Δείτε εδώ όλες τα νέα για τις Μετεγγραφές Φοιτητών.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Οι μετεγγραφόμενοι να επικοινωνήσουν με τα τμήματα υποδοχής για τις ημερομηνίες κατάθεσης των δικαιολογητικών

21 01 16 dikaiologitikaΑρκετά είναι τα Τμήματα και οι Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν προχωρήσει σε ανακοινώσεις για την κατάθεση των δικαιολογητικών των μετεγγραφόμενων φοιτητών μετά την αποστολή του σχετικού πίνακα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθώς και των σχετικών οδηγιών.

Σημειώνουμε ότι οι φοιτητές δεν θα πρέπει να προχωρήσουν σε διαγραφές από τα Τμήματα που είχαν εισαχθεί. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και αφού διαπιστωθεί ότι τα δικαιολογητικά είναι ορθά θα ειδοποιηθούν οι φοιτητές από το Τμήμα υποδοχής ώστε να προχωρήσουν σε διαγραφή.

Δείτε εδώ όλες τα νέα για τις Μετεγγραφές Φοιτητών.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Νέα αποτελέσματα για την εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

25 01 16 sportsΜετά από την αύξηση του ποσοστού από 3% σε 4,5% μόνο για φέτος

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει σήμερα Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016, τα αποτελέσματα των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την κατηγορία των αθλητών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 δυνάμει των διατάξεων της περ. 5 του άρθρου 6 της από 30-12-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα: «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε.» - ΦΕΚ Α΄ 184/ 30-12-2015.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στους υποψηφίους μέσω διαδικτύου στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr (αρχική σελίδα) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://results.it.minedu.gov.gr

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα πληκτρολογώντας στο σχετικό πεδίο τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό υποψηφίου και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο - Όνομα - Πατρώνυμο - Μητρώνυμο ).

Οι εγγραφές των εισαγομένων θα πραγματοποιηθούν από 27 Ιανουαρίου 2016 έως και 5 Φεβρουαρίου 2016.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία εγγραφής είναι αποκλειστική και οι επιτυχόντες εγγράφονται στο Α΄ εξάμηνο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές οι υποψήφιοι θα μπορούν να αναζητήσουν στην εγκύκλιο εγγραφών.
Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016

Μετεγγραφές Φοιτητών - Το ΥΠΠΕΘ έχει πρόθεση να πάρουν μετεγγραφή όλοι όσοι συγκέντρωσαν από 5 μόρια και πάνω

Αποτέλεσμα εικόνας για Μετεγγραφές Φοιτητών - Το ΥΠΕΠΘ έχει πρόθεση να πάρουν μετεγγραφή όλοι όσοι συγκέντρωσαν από 5 μόρια και πάνωΗ αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας Σία Αναγνωστοπούλου πραγματοποίησε συνάντηση με αντιπροσωπεία φοιτητών η οποία διεξήχθη σε πολύ φιλικό κλίμα. Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν οι μετεγγραφές και η φοιτητική μέριμνα (σίτιση, στέγαση).

Στη δίωρη συνάντηση με την αντιπροσωπεία των φοιτητών, η αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να πάρουν μετεγγραφή όλοι όσοι συγκέντρωσαν από 5 μόρια και πάνω, καθώς τόσο η ίδια όσο και η κυβέρνηση, δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στις δυσκολίες που έχουν προκύψει λόγω της οικονομικής κρίσης.

Όπως ενημερώθηκαν οι φοιτητές, με πρωτοβουλία της κ. Αναγνωστοπούλου, το υπουργείο Παιδείας επισπεύδει την έκδοση υπουργικής απόφασης, η οποία θα προβλέπει τη σύσταση Επιτροπής Ενστάσεων όπου οι φοιτητές θα μπορούν να απευθύνονται για την επανεξέταση της αίτησής τους.

Η Επιτροπή Ενστάσεων θα συγκροτηθεί για να δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες να επανεξεταστούν οι αιτήσεις τους.

Στην συνάντηση κατέστη σαφής η πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου για διαρκή διάλογο και συνεχή επαφή με τους φοιτητές για κάθε πρόβλημα της φοιτητικής κοινότητας.


Δείτε εδώ όλες τα νέα για τις Μετεγγραφές Φοιτητών.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.