Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014

Δείτε το σκεπτικό της απόφασης του ΣτΕ για την ειδική κατηγορία πολυτέκνων

Αντισυνταγματικότητα παρέκκλισης από το γενικό σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την πρόβλεψη θέσεων που καταλαμβάνονται μόνο από μέλη πολύτεκνης οικογένειας

Με τις 987 - 88/2014 αποφάσεις της Ολομελείας του Δικαστηρίου κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 γ΄ περίπτωση ii αα΄ του ν. 2525/1997, όπως ισχύει μετά τις μεταβολές που επέφεραν τα άρθρα 59 παρ. 11 του ν. 3966/2011 και 44 παρ. 2 του ν. 4071/1012, οι οποίες εισήγαγαν παρέκκλιση από το γενικό σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την πρόβλεψη της σύστασης θέσεων, οι οποίες καταλαμβάνονται μόνο από υποψήφιους που έχουν την ιδιότητα του μέλους πολύτεκνης οικογένειας.

Με τις ανωτέρω αποφάσεις κρίθηκαν, ειδικότερα, τα εξής: Από τον συνδυασμό της καθιερούμενης με το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος αρχής της ισότητας με τις προστατευτικές της παιδείας διατάξεις του άρθρου 16 του Συντάγματος συνάγεται ότι ο κοινός νομοθέτης οφείλει να εξασφαλίζει την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προσώπων κεκτημένων τα αναγκαία εφόδια για την ενεργό παρακολούθηση της θεωρητικής και πρακτικής διδασκαλίας μέσω συστήματος εισαγωγής, το οποίο στηρίζεται σε γενικά, αντικειμενικά και πρόσφορα κριτήρια και είναι σύμφωνο με τις αρχές της ισότητας, της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και της σταδιοδρομίας εκάστου ανάλογα με την προσωπική αξία και ικανότητά του, δεδομένου, άλλωστε, και ότι μόνο υπό αυτούς τους όρους είναι δυνατή η επίτευξη της αποστολής των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η εύρυθμη λειτουργία τους. Όταν δε επιχειρείται νέα ρύθμιση για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο νομοθέτης δύναται να θεσπίζει, να τροποποιεί και να μεταρρυθμίζει το σύστημα επιλογής των υποψηφίων καθιστώντας ακόμη και αυστηρότερες τις προϋποθέσεις εισαγωγής, εφ’ όσον σε κάθε περίπτωση διασφαλίζονται η ισότητα των ευκαιριών και ο αξιοκρατικός τρόπος επιλογής. Ένα σύστημα εισαγωγής, σύμφωνα με το οποίο οι υποψήφιοι παράλληλα με την ολοκλήρωση του κύκλου των σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αξιολογούνται, υποβαλλόμενοι σε δοκιμασία εξετάσεων και βαθμολόγηση, για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι συμβατό προς τις ανωτέρω συνταγματικές διατάξεις, εφ’ όσον τα κριτήρια της αξιολόγησης είναι αμιγώς ακαδημαϊκά, ήτοι εφ’ όσον οι υποψήφιοι εξετάζονται μόνο ως προς την ικανότητά τους σε μαθήματα και δεξιότητες συναφείς προς το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος ή της σχολής, όπου επιθυμεί καθένας να εισαχθεί, χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν και άλλης φύσεως κριτήρια, μη ακαδημαϊκά. Περαιτέρω, με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος, της οποίας η θέσπιση αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της Χώρας, το Σύνταγμα απευθύνει στον κοινό νομοθέτη έντονη υπόδειξη για τη λήψη κατάλληλων μέτρων φροντίδας υπέρ των πολύτεκνων οικογενειών επί τη βάσει των κρατουσών συνθηκών και εντός των ορίων που διαγράφουν οι άλλες συνταγματικές διατάξεις και αρχές. Η εκτίμηση του νομοθέτη υπόκειται σε έλεγχο ορίων από τα δικαστήρια, οι δε εκάστοτε νομοθετικές ρυθμίσεις περί κοινωνικής προστασίας ελέγχονται ως προς την τήρηση της αρχής της ισότητας σε συνδυασμό προς την απορρέουσα από τα άρθρα 4 παρ. 1 και 5 παρ. 1 του Συντάγματος αρχή της σταδιοδρομίας εκάστου κατά τον λόγο της προσωπικής του αξίας. Ενόψει των ανωτέρω, το άρθρο 2 παρ. 2 γ΄ περίπτωση ii αα΄ του ν. 2525/1997, όπως ισχύει μετά τις μεταβολές που επέφεραν τα άρθρα 59 παρ. 11 του ν. 3966/2011 και 44 παρ. 2 του ν. 4071/1012, το οποίο εισήγαγε παρέκκλιση από το γενικό σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την πρόβλεψη της σύστασης θέσεων, οι οποίες καταλαμβάνονται μόνο από υποψήφιους που έχουν την ιδιότητα του μέλους πολύτεκνης οικογένειας, αντίκειται στις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας σύμφωνα με τις οποίες επιβάλλεται η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με κριτήρια αμιγώς ακαδημαϊκά, ήτοι βάσει των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των υποψηφίων, διότι η ιδιότητα του μέλους πολύτεκνης οικογένειας δεν συνδέεται με ικανότητες ή δεξιότητες του υποψηφίου και δεν αποτελεί κριτήριο που πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις. Η αντίθεση του νέου συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προς το Σύνταγμα δεν αίρεται με την επίκληση από τον νομοθέτη λόγων αναγομένων στην εύρυθμη λειτουργία των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της παράλληλης κατάργησης του συστήματος μετεγγραφών. Τούτο, διότι οι μετεγγραφές προϋποθέτουν, πάντως, την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση βάσει συνταγματικώς έγκυρου από την ανωτέρω άποψη συστήματος. Περαιτέρω, η αντίθεση προς το Σύνταγμα δεν αίρεται εκ του ότι ο νομοθέτης χαρακτηρίζει τις θέσεις που διαθέτει στα μέλη των πολύτεκνων οικογενειών ως «επιπλέον» και ορίζει, περαιτέρω, ότι ο αριθμός των θέσεων αυτών καθορίζεται με υπουργική απόφαση χωρίς προηγούμενη γνώμη των οργάνων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι αρμόδια για την εκτίμηση των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων των οικείων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και ότι οι ίδιες θέσεις δεν διατίθενται στους υποψήφιους της γενικής κατηγορίας υποψηφίων αν δεν πληρωθούν από μέλη πολύτεκνων οικογενειών. Τούτο δε υπό πάσα εκδοχή, διότι α) εάν αυτές οι θέσεις διατίθενται καθ’ υπέρβαση των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων των ιδρυμάτων, προκαλείται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δυσλειτουργία που δεν γίνεται ανεκτή από το άρθρο 16 του Συντάγματος και β) στην αντίθετη περίπτωση αφαιρούνται θέσεις από τους υποψήφιους της γενικής κατηγορίας, με αποτέλεσμα να αποκλείονται από την εισαγωγή στο τμήμα ή στη σχολή της προτίμησής τους ή ακόμη και από την πρόσβασή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υποψήφιοι με συγκριτικά πληρέστερες ικανότητες και δεξιότητες κατά παράβαση των δικαιωμάτων τους που κατοχυρώνονται από τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1, 5 παρ. 1 και 16 του Συντάγματος, οι οποίες επιβάλλουν να εισάγονται στις πεπερασμένου αριθμού θέσεις των οικείων ιδρυμάτων οι υποψήφιοι, οι οποίοι υπερτερούν σε διαγωνιστικές δοκιμασίες που βασίζονται σε αμιγώς ακαδημαϊκά κριτήρια, σύμφωνα με τα ήδη εκτεθέντα. Τέλος, ο περιορισμός των ως άνω δικαιωμάτων των υποψηφίων της γενικής κατηγορίας δεν ευρίσκει νόμιμο έρεισμα στις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 και 5 του Συντάγματος που επιβάλλουν τη λήψη μέτρων προστασίας των πολυμελών οικογενειών και μέτρων δημογραφικής πολιτικής. Τούτο, διότι επιβάλλεται μεν, βάσει αυτών των συνταγματικών διατάξεων, να ενισχύονται οι πολύτεκνες οικογένειες για την αντιμετώπιση των αυξημένων εξόδων που απαιτούνται για τη συντήρησή τους, καθώς και για την ανατροφή, την οικονομική εξασφάλιση των πάσης φύσεως σπουδών και την επαγγελματική αποκατάσταση των τέκνων τους, αλλά δεν είναι επιτρεπτό να παρέχονται στα μέλη των οικογενειών αυτών και διευκολύνσεις για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίες υπερακοντίζουν την προστασία που τους παρέχει το Σύνταγμα λόγω αφ’ ενός μεν του περιορισμού των αντίστοιχων δικαιωμάτων πρόσβασης των λοιπών πολιτών, αφ’ ετέρου δε της υποχώρησης των ακαδημαϊκών κριτηρίων πρόσβασης.

Aλλαγές στο επάγγελμα των πολιτικών μηχανικών - Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε

Οι αλλαγές στο επάγγελμα των πολιτικών μηχανικών
Ο νόμος 4663/1930 με τον οποίο οριζόταν ποιος ασκεί το επάγγελμα του μηχανικού στη χώρα μας τα τελευταία 84 χρόνια, αποτελεί πλέον παρελθόν καθώς το πολυνομοσχέδιο έφερε αλλαγές στο επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού, του αρχιτέκτονα και του τοπογράφου μηχανικού

Πατήστε εδώ για να δείτε τη συνέχεια.


Αλλαγές στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2014

Δύο μήνες πριν τις εξετάσεις και οι αλλαγές συνεχίζονται

Το υπουργείο Παιδείας με την πρόσφατη ανακοίνωση του αριθμού εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2014-2015 δημοσιοποίησε και τις προθέσεις του σχετικά με τις ειδικές κατηγορίες, τους υποψήφιους από την Κεφαλλονιά και τη δυνατότητα των υποψηφίων του 2012 να συμμετέχουν στη διαδικασία με το 10%. Βέβαια, όλα αυτά τα γνωρίζαμε ότι θα γίνουν από τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών ωστόσο ήρθε και η επίσημη θέση του υπουργείου.

Ο προγραμματισμός τους υπουργείου Παιδείας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2014 ήταν τουλάχιστον κακός προκαλώντας αμηχανία στους υποψήφιους ενώ τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί πως με αντιδράσεις μερικών ομάδων υποψηφίων (ανεξάρτητα αν έχουν δίκιο ή όχι) αναιρεί αποφάσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί.

Για να δούμε όμως αναλυτικά:

Αστυνομικές Σχολές 
Οι σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας παρά την απόφαση ότι δεν θα βρίσκονται στο μηχανογραφικό δελτίο 2014 (όπως και πέρυσι) τελικά με νομοθετική ρύθμιση που προωθείται (όπως και πέρυσι) επανέρχονται και οι επιτυχόντες θα εγγραφούν σ΄ αυτές το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Αυτό είναι μια θετική εξέλιξη για τους υποψήφιους που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Αστυνομικό Σώμα. Μπορούν όμως όλοι όσοι θα ήθελαν να δηλώσουν τις Αστυνομικές Σχολές τελικά μπορούν να διεκδικήσουν μία θέση σ΄ αυτές; Όχι, γιατί γνωρίζοντας την απόφαση αλλά και τις εγκυκλίους που έχει εκδώσει το υπουργείο Παιδείας, πιθανώς δεν επέλεξαν τα μαθήματα επιλογής Μαθηματικά Γενικής Παιδείας και Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (μπορούσαν να τα δηλώσουν στις αιτήσεις του Φεβρουαρίου αλλά δε θα προλάβαιναν να προετοιμαστούν κατάλληλα) που είναι απαραίτητα για να δηλώσει κάποιος σχολές του 5ου επιστημονικού πεδίου που εντάσσονται και οι Αστυνομικές Σχολές. Άρα, για κάποιους υποψήφιους ο προγραμματισμός του υπουργείου διακρίνεται από αδικία, προχειρότητα, έλλειψη υπευθυνότητας.

Υποψήφιοι της Κεφαλλονιάς 
Οι σεισμοί της Κεφαλλονιάς δημιούργησαν πολλά προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων. Το υπουργείο Παιδείας θέλησε με την ένταξη των υποψήφιων των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2014 από την σεισμόπληκτη νήσο, σε ειδική κατηγορία να τους βοηθήσει αφού η προετοιμασία τους επηρεάστηκε από τα προβλήματα που δημιούργησε ο εγκέλαδος (ζημιές σε σπίτια, απώλεια διδακτικών ωρών, ψυχολογική φθορά). Μία σημαντική απόφαση με κοινωνικό πρόσωπο που δεν επηρεάζει τους υπόλοιπους υποψήφιους.

Ειδικές Κατηγορίες
Άλλαξε το καθεστώς για την πρόσβαση των υποψηφίων που εντάσσονται σε κάποια ειδική κατηγορία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και πλέον όλοι οι υποψήφιοι θα εισάγονται στις σχολές με κοινές βάσεις και στη συνέχεια όσοι δικαιούνται θα μετεγγράφονται ελεύθερα σε άλλη πόλη. Η συγκεκριμένη εξέλιξη έγινε αφότου το ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματικά τα προνόμια που είχαν οι πολύτεκνοι διεκδικώντας σχολές και με ξεχωριστές βάσεις. Το υπουργείο Παιδείας ενήργησε άμεσα διατηρώντας ειδική μεταχείριση και επαυξάνοντας την κοινωνική του μέριμνα προς τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Ωστόσο, η απόφαση αυτή θα δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία των ΑΕΙ στα μεγάλα αστικά κέντρα από την υπερσυγκέντρωση φοιτητών ενώ τα αντίστοιχα περιφερειακά θα αποδυναμωθούν που ίσως μακροπρόθεσμα επηρεάσει ακόμα και την ύπαρξή τους.

Κατηγορία 10%
Εδώ το υπουργείο Παιδείας δεν επέδειξε σταθερότητα στην απόφαση του και τελικά έχει βρει απέναντί του και τους υποψήφιους του 2012 αρχικά και τώρα του 2013. Πώς τα κατάφερε; Με την ειδική κατηγορία 10% μπορούσαν οι απόφοιτοι των δύο τελευταίων ετών να συμπληρώνουν μηχανογραφικό δελτίο χωρίς νέα εξέταση και να εισάγονται σε κάποια σχολή με το ειδικό αυτό ποσοστό με βάση τα μόρια που είχαν συγκεντρώσει στις εξετάσεις. Όλα αυτά ίσχυαν για χρόνια ενώ για φέτος είχε αποφασιστεί να έχουν δικαίωμα με το 10% μόνο οι απόφοιτοι του 2013, εγείροντας διαμαρτυρίες από τους ΄΄αδικημένους΄΄ του 2012. Τελικά, λόγω πιέσεων (από υποψήφιους, γονείς, βουλευτές) ο κ. Αρβανιτόπουλος με άμεση ρύθμιση αποκαθιστά τους υποψήφιους του 2012 και πλέον προκαλεί τις αντιδράσεις των αντίστοιχων του 2013. Να υπενθυμίσουμε ότι από φέτος μπορούν να συμμετέχουν στην κατηγορία 10% και οι απόφοιτοι από τα ΕΠΑΛ.

Εισαγωγή στο τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών ΤΕΙ Αθήνας
Με εγκύκλιο του πριν από δύο μήνες, το υπουργείο Παιδείας και ενώ η προετοιμασία των υποψηφίων κορυφώνεται, ενημερώνει ότι για την ένταξη στο τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών, της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας, από το έτος 2014 και εφεξής, δεν χρειάζεται να εξεταστούν στα ειδικά μαθήματα «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο». Και όσοι έχουν αφιερώσει πολύτιμο χρόνο (από την προετοιμασία στα υπόλοιπα μαθήματα, ξεκούραση) και χρήμα δεν υπέστησαν τις συνέπειες του κακού προγραμματισμού του υπουργείου Παιδείας;

To panelladikes24 εύχεται καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους και θα βρίσκεται δίπλα τους σε κάθε στιγμή με έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση.


Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014

Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

ypdvmth thumb other250 0Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος ανακοινώνει τον αριθμό εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. 

Ο γενικός αριθμός εισακτέων ανέρχεται σε 70.305 θέσεις και αναλυτικά:
- 46.735 θέσεις στα Πανεπιστήμια και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (δείτε εδώ τον αριθμό εισακτέων ανά τμήμα),
- 23.570 θέσεις στα ΤΕΙ, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε. (δείτε εδώ τον αριθμό εισακτέων ανά τμήμα).

Ο γενικός αριθμός εισακτέων είναι αυξημένος από τον αντίστοιχο περσινό (57.895) κατά περίπου 20%. Η φαινομενική αυτή αύξηση προκύπτει από την κατάργηση των επιπλέον θέσεων που δίνονταν ως πέρυσι στις ειδικές περιπτώσεις υποψηφίων (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κοινωνικά κριτήρια) και την ενσωμάτωσή τους στο γενικό αριθμό εισακτέων, που θα διεκδικούν πλέον όλοι οι υποψήφιοι. Άρα, σε πραγματικούς αριθμούς ο φετινός αριθμός εισακτέων είναι σχεδόν ίσος με τον περσινό, όπως εμφαίνεται και στον παρακάτω πίνακα.

Ακαδημαϊκό έτος      Αριθμός εισακτέων    Πανεπιστήμια       ΤΕΙ
2014-15                       70.305                          46.735              23.570
2013-14                       69.398*                         46.494              22.904
*(57.895 γενική σειρά + 11.503 θέσεις για τις υπό κατάργηση ειδικές περιπτώσεις υποψηφίων ήτοι πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και κοινωνικά κριτήρια) 

Ο αριθμός εισακτέων για τα Πανεπιστήμια αναλύεται κατά επιστημονικό πεδίο, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 
Εισακτέοι 2014 Γενική Σειρά
1ο πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών 18.690
2ο πεδίο Θετικών Επιστημών 10.480
3ο πεδίο Επιστημών Υγείας 2.935
4ο πεδίο Τεχνολογικών Επιστημών 7.525
5ο πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης 7.105
ΣΥΝΟΛΟ 46.735

Ο αριθμός εισακτέων για τα ΤΕΙ αναλύεται κατά επιστημονικό πεδίο, ως εξής:
ΤΕΙ ΚΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΕΙ
Εισακτέοι 2014 Γενική Σειρά
1ο πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών 1.170
2ο πεδίο Θετικών Επιστημών 800
3ο πεδίο Επιστημών Υγείας 4.000
4ο πεδίο Τεχνολογικών Επιστημών 11.555
5ο πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης 6.035
ΣΥΝΟΛΟ 23.570

Στον ανωτέρω αριθμό εισακτέων (70.305 θέσεις) δεν συμπεριλαμβάνονται και άρα προστίθενται οι θέσεις εισακτέων:
1. Για τις Στρατιωτικές Σχολές
2. Για τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
3. Για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού
4. Οι θέσεις που ορίζονται καθ’ υπέρβαση του αναφερόμενου αριθμού εισακτέων για τις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, όπως αθλητές με διακρίσεις, Έλληνες του εξωτερικού, αλλοδαποί-αλλογενείς, πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις κλπ.
Με συμπληρωματική Υπουργική Απόφαση που θα ακολουθήσει, θα καθοριστούν οι θέσεις καθ’ υπέρβαση του αναφερόμενου αριθμού εισακτέων και η ποσοστιαία κατανομή των θέσεων εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Άλλες ρυθμίσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Σύμφωνα με νομοθετικές ρυθμίσεις που προωθούνται άμεσα, για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, προβλέπονται τα παρακάτω.

1. Οι ειδικές περιπτώσεις υποψηφίων (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κοινωνικά κριτήρια) που ως τώρα εισάγονταν καθ’ υπέρβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε δικό τους ποσοστό θέσεων καταργούνται. Όλοι οι υποψήφιοι πλέον θα διεκδικούν των εισαγωγή τους επί ίσοις όροις και μετά την εισαγωγή τους θα δίνονται ελεύθερες μετεγγραφές στους πολύτεκνους, τρίτεκνους και όσους πληρούν κοινωνικά κριτήρια.

2. Ειδικά και μόνο στους υποψηφίους της Κεφαλλονιάς, που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) ή των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), προβλέπονται θέσεις σε ποσοστό 0,5% επιπλέον του αριθμού εισακτέων για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

3. Όσοι υποψήφιοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ το 2012 θα έχουν κι αυτοί το δικαίωμα να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους το 2014 σε ποσοστό 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς δηλαδή νέα εξέταση, καταθέτοντας μόνο μηχανογραφικό δελτίο.

Σχόλιο panelladikes24: Ο αριθμός εισακτέων που δημοσιεύει το υπουργείο Παιδείας ανά επιστημονικό πεδίο είναι λάθος γιατί υπάρχουν σχολές που βρίσκονται σε δύο επιστημονικά πεδία και άρα οι εισακτέοι πρέπει να υπολογιστούν επιπλέον και στα δύο, ανεξάρτητα του συνολικού αριθμού εισακτέων.


Σήμερα εκτός απροόπτου η ανακοίνωση του αριθμού εισακτέων στα ΑΕΙ

Σήμερα το απόγευμα, θα ανακοινωθεί από το υπουργείο Παιδείας ο αριθμός εισακτέων 2014 και αναμένεται να κυμανθεί στα ίδια επίπεδα με πέρσι, δηλαδή περίπου 70.000 υποψήφιοι θα εισαχθούν στα ΑΕΙ της χώρας.Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014

Δείτε το ΦΕΚ με το νόμο 4249 του υπουργείου Δημόσιας Τάξης

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ A 73/2014 ο νόμος υπ΄ αριθμό 4249 Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.

Δείτε όλα όσα περιλαμβάνονται στο νέο νόμο για την αναβάθμιση - αναδιοργάνωση της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας.


Έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2014;

Το πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2014 δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα από το υπουργείο Παιδείας. Αυτό όμως, που γνωρίζουμε είναι ότι η λήξη των μαθημάτων θα γίνει την Τετάρτη 21 Μαΐου και η έναρξη των εξετάσεων την Τρίτη 27 Μαΐου. 

Έτσι λοιπόν, όλοι οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Β΄ αναμένεται να ξεκινήσουν την εξεταστική περίοδο στις 27/5 εξεταζόμενοι στην Νεοελληνική Γλώσσα ενώ οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ Α΄ μία μέρα αργότερα εξεταζόμενοι στο ίδιο μάθημα.

Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2013. Να επισημάνουμε ότι κάθε χρόνο τηρείται η ίδια σειρά μαθημάτων εκτός από κάποιες λίγες φορές που υπήρχαν μικρές τροποποιήσεις.

Ο υπουργός Παιδείας έδωσε ελπίδες στους υποψήφιους 2012

Ο υπουργός Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλος σε τηλεοπτική συνέντευξη άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2012 να μπορούν να καταθέσουν μηχανογραφικό δελτίο και να διεκδικήσουν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση συμμετέχοντας στην κατηγορία 10% και τη φετινή χρονιά. Το υπουργείο Παιδείας εξετάζει και πάλι το συγκεκριμένο θέμα και αναμένουμε την τελική του αντίδραση.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι και πέρσι δικαίωμα στη συγκεκριμένη κατηγορία είχαν οι υποψήφιοι των δύο τελευταίων ετών ενώ από φέτος είχε αποφασιστεί να συμμετέχουν μόνο οι υποψήφιοι των τελευταίων Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Δείτε εδώ μια νέα ανοικτή επιστολή υποψηφίων του 2012 προς τον υπουργό Παιδείας σχετικά με το θέμα.


Θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης, στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας και στα Μαθηματικά ΕΠΑΛ

Δείτε τα θέματα των πανελληνίων εξετάσεων στα Μαθηματικά παρελθόντων ετών. Είναι ταξινομημένα ανά κατηγορία, σε ένα μικρό τεύχος για κάθε μια, ώστε να είναι εύχρηστα.

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας

Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά Ι ΕΠΑ.Λ.

Μαθηματικά Θετικής Κατεύθυνσης Ομογενών

Δημήτριος Σπαθάρας - Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας και Φωκίδας


Η Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση στην Κύπρο 2014

Η Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση στην Κύπρο αποτελείται από τρία (3) δημόσια Πανεπιστήμια (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου) & πέντε (5) ιδιωτικά Πανεπιστήμια.

Πατήστε εδώ για να δείτε έναν πλήρη οδηγό για τα Πανεπιστήμια της Κύπρου (2014).Πως καθορίζεται ο αριθμός των εισακτέων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Τις επόμενες μέρες η επίσημη ανακοίνωση

Την περσινή χρονιά, το υπουργείο Παιδείας διοργάνωσε πρώτα τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και μετά ανακοίνωσε τον αριθμό των εισακτέων στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ. Αντίθετα, φέτος θα δημοσιοποιηθεί πολύ νωρίτερα ώστε οι υποψήφιοι να γνωρίζουν ακριβώς πόσα άτομα θα δεχτεί κάθε τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας ο αριθμός των εισακτέων βασίζεται στις παρακάτω παραμέτρους: 
- στον αριθμό των εισακτέων και εισαχθέντων για το ακαδημαϊκός έτος 2013-2014. 
- στις προτάσεις των Ιδρυμάτων. 
- στον μέσο ετήσιο αριθμό εισακτέων και εισαχθέντων για τουλάχιστον μια πενταετία. 
- στην αναδιάρθρωση του Ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας μετά την υλοποίηση του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» όπου υπήρξε μεταξύ άλλων συγχώνευση, αλλά και κατάργηση τμημάτων. 

Υπενθυμίζεται πως ο αριθμός των περσινών εισακτέων ανερχόταν στους 69.288, ενώ και φέτος δεν αναμένονται μεγάλες μεταβολές.Κυριακή 23 Μαρτίου 2014

Τι θα κάνω με το άγχος πριν τις εξετάσεις;

Δύο περίπου μήνες έμειναν για την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2014 και η προετοιμασία όλων των υποψηφίων κορυφώνεται. Ωστόσο, στους περισσότερους αρχίζει να εμφανίζεται όλο και πιο έντονο το άγχος των εξετάσεων και να στριφογυρίζουν μέσα στο μυαλό τους προβληματισμοί σε σχέση με την πόλη που θα σπουδάζουν την επόμενη χρονιά, τη σχολή που θα επιτύχουν, τι θα κάνουν αν δεν περάσουν σε κάποια σχολή ή στην πόλη που επιθυμούν, πώς θα συμπληρώσουν το μηχανογραφικό δελτίο, πως θα αντιδράσουν οι γονείς τους σε μια ενδεχόμενη αποτυχία ή και πως θα καλυφθεί το κόστος των σπουδών εάν περάσουν σε κάποιο ΑΕΙ μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Αυτά είναι λογικό να τους προβληματίζουν αλλά σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητο να τα παραμερίσουν (αρκετά δύσκολο) για να μην αποπροσανατολιστούν από το στόχο τους που θα πρέπει είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη μελέτη και μόνο. 

Όλοι οι υποψήφιοι σ΄ αυτό το διάστημα οφείλουν να έχουν:
• Πολύ καλά οργανωμένο πρόγραμμα προετοιμασίας και μελέτης. 
• Πρόγραμμα ξεκούρασης και ψυχαγωγίας. 
• Προσοχή και σωστή αυτοσυγκέντρωση την ώρα της μελέτης για να λειτουργεί καλύτερα η μνήμη και να διευκολύνεται η απομνημόνευση. 
• Πίστη και εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. 
• Πίστη για την επιτυχία. 
• Προσοχή στη διατροφή (ελαφριά και υγιεινή διατροφή)
• Προσοχή στο ωράριο του ύπνου (όχι λιγότερο από 6 με 7 ώρες κάθε βράδυ).

Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2014.