Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014

Μεταφορά θέσης φοίτησης φοιτητών που ασθένησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους

ypdvmth thumb other250 0
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι οι φοιτητές, οι οποίοι ασθένησαν διαρκούσης της φοίτησής τους από τις αναφερόμενες ασθένειες στην παρ. 1 του άρθρου 35 του ν.3794/2009 (Α΄ 156), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δύνανται να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα του Πανεπιστημίου εφόσον φοιτούν σε Πανεπιστήμιο, ή σε αντίστοιχο Τμήμα του ΤΕΙ εφόσον φοιτούν σε ΤΕΙ ή σε αντίστοιχο Πρόγραμμα Σπουδών ΑΕΑ εφόσον φοιτούν σε ΑΕΑ, που εκείνοι επιλέγουν (υπ’ αριθμ. Φ1/28574/Β3/27-02-2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ 500/τ. Β’).

Η πάθηση του φοιτητή πιστοποιείται από τις επταμελείς επιτροπές έκδοσης Πιστοποιητικών διαπίστωσης πάθησης της υπ’ αριθμ. Φ.151/17897/Β6/2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 358/τ.Β’), όπως αυτή ισχύει, οι διατάξεις της οποίας εφαρμόζονται αναλογικά και για τον σκοπό της διαδικασίας μεταφοράς θέσης φοίτησης φοιτητών που ασθένησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απευθυνθούν έως και την Παρασκευή 14 Μαρτίου σε μία από τις Επταμελείς Επιτροπές που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια Νοσοκομεία, προκειμένου να υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά για την έκδοση πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησής τους.

Τονίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της με αριθ. Φ.151/17897/Β6 (ΦΕΚ 358/τ.Β’) Κοινής Υπουργικής Απόφασης:
«Οι υποψήφιοι καταθέτουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά σε μια μόνο από τις Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων του άρθρου 1 της παρούσης τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Αίτηση
β) ιατρικές γνωματεύσεις από Δημόσιο Νοσοκομείο οι οποίες φέρουν σφραγίδα από: i) Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή ii) νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή iii) Καθηγητή Πανεπιστημίου ή Αναπληρωτή Καθηγητή και
γ) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας».

[ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
α) με μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%),
β) με κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία τουλάχιστον 67% και
γ) πάσχοντες από διάφορα σπάνια συγγενή, κληρονομικά ή επίκτητα σύνδρομα- νοσήματα όταν εκφράζονται με σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία τουλάχιστον 80%, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών χρειάζεται να καταθέσουν στις επιτροπές των Νοσοκομείων και πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας.

Όσοι από τους ανωτέρω υποψήφιους α) β) και γ) έχουν ήδη υποβάλει αίτηση προς τα ΚΕΠΑ για έκδοση πιστοποιητικού αναπηρίας, αλλά δεν το έχουν αποκτήσει ακόμα, θα υποβάλουν προς τις επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων εμπρόθεσμη αίτηση με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Ταυτόχρονα, αντί για το πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας καταθέτουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρουν ότι έχουν υποβάλει αίτηση προς τα ΚΕΠΑ (σημειώνοντας τον αριθμ. πρωτ. της αίτησης) και ότι θα προσκομίσουν το πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας, αμέσως μόλις το αποκτήσουν.]

Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την έκδοση Πιστοποιητικού διαπίστωσης πάθησης, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να υποβάλουν αίτηση μεταφοράς της θέσης φοίτησής τους στην αντίστοιχη Σχολή ή στο Τμήμα του Πανεπιστημίου /ΤΕΙ ή στο αντίστοιχο Πρόγραμμα Σπουδών της Α.Ε.Α. που επιθυμούν, συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα στην Φ1/28574/Β3/27-02-2014 (ΦΕΚ 500/τ.Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση δικαιολογητικά.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Για την αίτηση πατήστε εδώ.

Για τους πίνακες με τα νοσοκομεία πατήστε εδώ.

Για τους πίνακες με τις παθήσεις πατήστε εδώ.

Για τα Φ.Ε.Κ πατήστε εδώ.


Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014

Αυξημένη η συμμετοχή υποψηφίων σπουδαστών στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το εαρινό εξάμηνο

Με υψηλό ποσοστό συμμετοχής ολοκληρώθηκε η διαδικασία αιτήσεων εγγραφής των υποψηφίων σπουδαστών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) για το εαρινό εξάμηνο 2014, το οποίο ξεκινά από σήμερα, Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου.

Σε δηλώσεις του, ο αρμόδιος υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνος Γκιουλέκας τόνισε τα εξής:

«Η συμμετοχή των υποψηφίων σπουδαστών στα 61 νέα τμήματα των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) για το εαρινό εξάμηνο 2014 είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Παρέχουμε υψηλού επιπέδου επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από φέτος, για πρώτη φορά όποιος θέλει χωρίς καμία διάκριση, φοιτά εντελώς δωρεάν στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. στα οποία προσφέρουμε και νέες ειδικότητες ενώ πολύ σύντομα πρόκειται να λειτουργήσουν για πρώτη φορά στη χώρα μας Ι.Ε.Κ και Σ.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής στα οποία θα προσφέρονται όλες οι ειδικότητες για τις οποίες θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, συνάνθρωποί μας με αναπηρία».


Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014

Αποτελέσματα Επιλογής Καταρτιζομένων ΔΙΕΚ 2014

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα επιτυχόντων υποψηφίων καταρτιζομένων ΔΙΕΚ, για το εαρινό εξάμηνο 2014Α.

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι να προσέλθουν μέχρι την 26η Φεβρουαρίου 2014, στα αντίστοιχα ΙΕΚ για να υποβάλουν αίτηση εγγραφής. Κατά την προσέλευσή τους οφείλουν να προσκομίσουν φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους, φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.) καθώς και τα αποδεικτικά των δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους. Συμπληρωματικά, κατά την εγγραφή πρέπει να προσκομίσουν και εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους.Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014

Εισαγωγή στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π υποψήφιων φοιτητών που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

Σύσταση Ειδικών Επταμελών Επιτροπών σε Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία για την εισαγωγή στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π υποψήφιων φοιτητών που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για το ακαδ. έτος 2014-2015.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014

Λήγει αύριο η προθεσμία για υποβολή αίτησης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2014

Η προθεσμία για τις αιτήσεις συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2014 λήγει αύριο και σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δε γίνεται δεκτή καμία αίτηση - δήλωση.


Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο Λύκειο.

Για πληροφορίες και τις σχετικές εγκυκλίους πατήστε εδώ.


Ενεργοποίηση επταμελών επιτροπών για απόκτηση πιστοποιητικού διαπίστωσης πάθησης για υποψηφίους που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

ypdvmth thumb other250 0
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους υποψήφιους που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και θέλουν να εισαχθούν σε Σχολές ή Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ορισμένο αριθμό θέσεων, καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, να απευθυνθούν σε μία από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές, που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, προκειμένου να αποκτήσουν το πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησής τους.

Υποψήφιοι μπορεί να είναι μαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, κάτοχοι τίτλου απόλυσης Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της ημεδαπής ή Έλληνες κάτοχοι τίτλου απόλυσης ξένου Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της αλλοδαπής.

Οι εν λόγω υποψήφιοι καταθέτουν στις Επταμελείς Επιτροπές στην αποκλειστική προθεσμία από Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014 έως και Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Αίτηση (υπόδειγμα αίτησης υπάρχει στο τέλος του παρόντος δελτίου και στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ http://www.minedu.gov.gr, στην ενότητα: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, υποενότητα: Υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις, Έγγραφα Εξετάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις)
β) ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από: i) Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή ii) νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή iii) Καθηγητή Πανεπιστημίου ή Αναπληρωτή Καθηγητή και
γ) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Τα δικαιολογητικά αυτά μπορεί να υποβληθούν από τον ίδιο τον υποψήφιο ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Επίσης μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά. Το εμπρόθεσμο της αίτησης στην περίπτωση αυτή, κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Επισημάνσεις:
Α. Αποκλειστικά και μόνο οι υποψήφιοι με:
α) με μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ : 02)
β) με κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία τουλάχιστον 67% (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΚΩΔΙΚΟΣ: 30) και
γ) πάσχοντες από διάφορα σπάνια συγγενή, κληρονομικά ή επίκτητα σύνδρομα - νοσήματα όταν εκφράζονται με σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία τουλάχιστον 80% (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ: 68)

εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών χρειάζεται να καταθέσουν στις επιτροπές των Νοσοκομείων και πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας (σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. Φ.251/191912/Β6/12-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΨ9-ΖΧ6) εγκύκλιό μας.

Όσοι από τους ανωτέρω υποψήφιους α) β) και γ) έχουν ήδη υποβάλει αίτηση προς τα ΚΕΠΑ για έκδοση πιστοποιητικού αναπηρίας, αλλά δεν το έχουν αποκτήσει ακόμα, θα υποβάλουν προς τις επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων εμπρόθεσμη αίτηση με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Ταυτόχρονα, αντί για το πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας καταθέτουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρουν ότι έχουν υποβάλει αίτηση προς τα ΚΕΠΑ (σημειώνοντας τον αριθμ. πρωτ. της αίτησης) και ότιθα προσκομίσουν το πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας, αμέσως μόλις το αποκτήσουν.

Β. Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη αποκτήσει πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησης από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές, κατά τα έτη 2010, 2011, 2012 και 2013, δεν χρειάζεται να αποκτήσουν νέο πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησης.

Εξαιρούνται αποκλειστικά και μόνο οι υποψήφιοι των οποίων στα πιστοποιητικά διαπίστωσης πάθησής τους αναγράφονται οι κωδικοί 53 και 58, οι οποίοι θα πρέπει να προσέλθουν εκ νέου σε μια από τις επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων, εφόσον επιθυμούν να καταθέσουν μηχανογραφικό δελτίο με την ειδική κατηγορία τον Σεπτέμβριο 2014. 

Γ. Σύμφωνα με τη με αριθ. Φ.151/17897/Β6 (ΦΕΚ 358/τ.Β’/14-02-2014) (ΑΔΑ: ΒΙΕΒ9-ΕΜΧ) Κοινή Υπουργική Απόφαση από το σχολικό έτος 2014-2015 και εφεξής, οι υποψήφιοι θα καταθέτουν αιτήσεις προς τις επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσα στο μήνα Νοέμβριο κάθε έτους, σε ημερομηνίες που θα ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Δ. Μετά την απόκτηση του πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης, οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση-μηχανογραφικό δελτίο προτιμήσεων προκειμένου να συμμετάσχουν στην επιλογή εισαγωγής σε Σχολές ή Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία των ατόμων με σοβαρές παθήσεις. Η διαδικασία και ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων-μηχανογραφικών δελτίων θα ανακοινωθεί με νεότερη εγκύκλιο, η οποία θα αποσταλεί στα σχολεία και θα αναρτηθεί προς ενημέρωση στο διαδίκτυο.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι υποψήφιοι - κάτοχοι του πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης από τις αρμόδιες επταμελείς επιτροπές υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, μηχανογραφικό δελτίο, το Σεπτέμβριο, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας της αρμόδιας υπηρεσίας του Υ.Π.ΑΙ.Θ., ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ είναι: 210-3442651, 3442101, 3442688, 3442693

Για τα Νοσοκομεία και τις διευθύνσεις τους πατήστε εδώ.

Για τη σχετική αίτηση πατήστε εδώ.

Για τον πίνακα με τις ασθένειες και τους κωδικούς πατήστε εδώ.


Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014

Αιτήσεις Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζομένων Δημοσίων ΙΕΚ Εαρινού 2014 Α΄

Αιτήσεις Συμμετοχής (έως 23-02-2014)
Ειδικότητες Ι.Ε.Κ. 2013-2014 (2014 Α΄)
Έναρξη νέων ειδικοτήτων Δ.ΙΕΚ Εαρινού Εξαμήνου 2014 Α΄
Εγγραφές Εαρινού Εξαμήνου ΙΕΚ
Εκπαιδευτικό σύστημα
Επαγγέλματα και Επίπεδα εκπαίδευσης
Προγράμματα Σπουδών Ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ.

Ανακοίνωση
Η ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα http://dioni.sch.gr η οποία θα παραμείνει ανοικτή μέχρι και την Kυριακή 23/2/2014 και ώρα 24.00 αφορά αποκλειστικά υποψήφιους που θέλουν να εγγραφούν στο Α΄ εξάμηνο κατάρτισης (ειδικοτήτων ΙΕΚ).
Οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ, ΕΠΑΣ – ΕΠΑΛ του ΥΠΕΠΘ, καθώς και οι πτυχιούχοι ειδικοτήτων ΕΠΑΣ του Ο.Α.Ε.Δ ή του Ο.Τ.Ε.Κ. ή του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Απασχόλησης ή του ΟΓΕΕΚΑ – ΔΗΜΗΤΡΑ του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και οι πτυχιούχοι ειδικοτήτων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θες/νίκης, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το Α΄ εξάμηνο κατάρτισης ειδικοτήτων ΙΕΚ, μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων ΕΠΑΣ επιλέξτε ως τίτλο σπουδών το ΤΕΕ.
Σε περιπτώσεις που δεν αναγράφεται βαθμός Μαθηματικών ή Νέων Ελληνικών στον τίτλο σπουδών, εισάγετε τον αντίστοιχο βαθμό της πιο πρόσφατης στο απολυτήριο τάξης όπου έχει διδαχθεί το αντίστοιχο μάθημα.
Με την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και με βάση τα στοιχεία των υποψηφίων θα προκύψει κατάταξη με βάση συγκεκριμένους κανόνες μοριοδότησης και θα δοθεί στο εκάστοτε ΙΕΚ για την τελική επιλογή και εγγραφή των σπουδαστών για το έτος 2013-14 (2014 Α΄).
Συνίσταται η χρήση Mozilla Firefox ή Internet Explorer για τη συμπλήρωση της αίτησης.
Στην αίτηση να προσεχθούν τα παρακάτω :
- Να καταγράψετε τον κλειδάριθμο-κωδικό που δώσατε για εισαγωγή στο σύστημα.
- Στο πεδίο Αριθμός Ταυτότητος : χωρίς κενά και μέχρι 8 χαρακτήρες/ψηφία. Το ίδιο ισχύει και αν στο πεδίο συμπληρωθεί ο αριθμός Διαβατηρίου (παραλείποντας όλα τα ψηφία μετά το 8ο).
- Όπου χρειάζονται ημερομηνίες να γίνεται επιλογή από το ημερολόγιο που δίνεται στη φόρμα.


Έως 26/2 η περίοδος εγγραφών εαρινού εξαμήνου στα ΙΕΚ

Η Γ.Γ.Δ.Β.Μ. αποφάσισε:

Α. Λόγω της πρώτης εφαρμογής του ν. 4186/2013, ορίζουμε περίοδο εγγραφών των υποψηφίων καταρτιζομένων των δημοσίων ΙΕΚ για το εαρινό εξάμηνο, από 15 Φεβρουαρίου έως 26 Φεβρουαρίου 2014.

Η περίοδος εγγραφών των υποψηφίων καταρτιζομένων των ιδιωτικών ΙΕΚ ορίζεται από την υπογραφή της παρούσας και μέχρι 26-2-2014.

Β. Περίοδος μετεγγραφών ορίζεται η αντίστοιχη περίοδος εγγραφών για τα Δ.ΙΕΚ και τα Ι.ΙΕΚ.

Δείτε εδώ.


Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014

Συμπληρωματική εγκύκλιος αναφορικά με την πρόσβαση υποψηφίων ΕΠΑΛ (ομάδα Α΄) στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση με ποσοστό 10%

Το υπουργείο Παιδείας με συμπληρωματική εγκύκλιο ενημερώνει για τη δυνατότητα των υποψηφίων ΕΠΑΛ (ομάδα Α΄) να εισάγονται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το ποσοστό του 10% (χωρίς νέα εξέταση) για πρώτη φορά από τις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις. 

Φέτος, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη συγκεκριμένη κατηγορία μόνο όσοι συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2013, εξεταζόμενοι στα τέσσερα μαθήματα (Μαθηματικά, Νεοελληνική Γλώσσα, δύο (2) μαθήματα ειδικότητας) ή και σε κάποιο ειδικό μάθημα και οι οποίοι μπορούν να δηλώσουν στο Μηχανογραφικό Δελτίο 2014 τμήματα του τομέα με τον οποίο ήταν υποψήφιοι στις περσινές εξετάσεις.

Δείτε εδώ όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο.


Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014

Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2014 - Τι αλλάζει στην Α΄ Λυκείου

Η εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» παρουσίασε σήμερα έναν οδηγό με τις πληροφορίες που χρειάζονται οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου για να συμπληρώσουν σωστά την Αίτηση - Δήλωση συμμετοχής στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις, αλλά και όσα πρέπει να προσέξουν οι μαθητές της Α΄ τάξης καθώς αλλάζει για αυτούς το εξεταστικό σύστημα.

Η προθεσμία για τη συμπλήρωση της Αίτησης - Δήλωσης λήγει την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου.

Δείτε εδώ τον οδηγό.


Δείτε δύο νέες υπουργικές αποφάσεις για την εισαγωγή υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Στο ΦΕΚ Β΄ 358/2014 δημοσιεύτηκαν υπουργικές αποφάσεις που αφορούν την εισαγωγή υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα:

A. Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων (δείτε όλες τις παθήσεις) υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δείτε εδώ την απόφαση.

B. Ειδικές Εξετάσεις περί εισαγωγής σπουδαστών με σοβαρές παθήσεις στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%). Δείτε εδώ την απόφαση.


Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014

Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α΄ τάξης Ημερησίου και των Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014

Καθορίστηκε με υπουργική απόφαση η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων της Α' τάξης Ημερήσιου και των Α' και Β' τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014. Για να δείτε την εξεταστέα ύλη πατήστε εδώ.

Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2014

Μεταφορά θέσεων (μετεγγραφές) φοιτητών που εισήχθησαν με την ειδική κατηγορία 5%

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι οι επιτυχόντες, οι οποίοι κατέλαβαν θέση εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, κατά τα σχολικά έτη 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013, με την ειδική κατηγορία 5%, δύνανται να μεταφέρουν τη θέση εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή Πρόγραμμα Σπουδών ΑΕΑ.

Οι επιτυχόντες των σχολικών ετών 2009-2010 και 2010-2011 οι οποίοι κατέλαβαν θέση εισαγωγής με την ειδική κατηγορία 5% δύνανται να μεταφέρουν τη θέση της Σχολής ή του Τμήματος ή του Προγράμματος Σπουδών που είναι ήδη εγγεγραμμένοι.

Οι επιτυχόντες των σχολικών ετών 2011-2012 και 2012-2013 οι οποίοι κατέλαβαν θέση εισαγωγής με την ειδική κατηγορία 5% δύνανται να μεταφέρουν τη θέση εισαγωγής της Σχολής ή του τμήματος ή του Προγράμματος Σπουδών, ανεξάρτητα εάν έχουν πραγματοποιήσει την εγγραφή τους στη Σχολή ή στο Τμήμα ή στο Πρόγραμμα Σπουδών που εισήχθησαν.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση από τις 17-02-2014 έως τις 28-02-2014 στην αντίστοιχη Σχολή ή στο Τμήμα του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. ή στο αντίστοιχο Πρόγραμμα Σπουδών της Α.Ε.Α. που επιθυμούν να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους, συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα στην Φ1/21140/Β3/14-02-2014 (ΦΕΚ Β΄ 349) υπουργική απόφαση δικαιολογητικά.

Δείτε επίσης:Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014

Συνωστισμός υποψηφίων για τις σχολές Φυσικοθεραπείας

Mε αξιώσεις βγαίνουν στην αγορά εργασίας οι απόφοιτοι των τμημάτων φυσικοθεραπείας, καθώς η ζήτηση είναι αρκετά υψηλή κυρίως στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα.

Οι αμοιβές για τις εξειδικευμένες γνώσεις του κλάδου αυτού είναι ικανοποιητικές και γι' αυτό τον λόγο κάθε χρόνο ένας μεγάλος αριθμός υποψηφίων συνωστίζεται πραγματικά γύρω από τα τέσσερα τμήματα φυσικοθεραπείας που λειτουργούν στα Τεχνολογικά Ιδρύματα (Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Λαμία και Αίγιο).

Από τα στατιστικά στοιχεία για τις πρώτες προτιμήσεις που δίνει κάθε χρόνο το υπουργείο Παιδείας φαίνεται ότι ένας μεγάλος αριθμός υποψηφίων συνωστίζεται γύρω από τα τμήματα αυτά, που μερικές φορές μπορεί να ξεπεράσει και τα 15.000 άτομα.

Απόφοιτοι
Οι απόφοιτοι αυτοί φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο «Φυσικοθεραπευτές ή Φυσιοθεραπευτές» και απασχολούνται, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με τους γιατρούς, ύστερα από σχετική ιατρική διάγνωση, με την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα.

Έχουν δικαίωμα απασχόλησης στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στον ιδιωτικό τομέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες, μπορούν δε να ιδρύσουν ιδιωτικά εργαστήρια φυσικοθεραπείας κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (ΠΔ 29/87). Η άσκηση του επαγγέλματος προϋποθέτει απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, που χορηγείται από τις υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας.

Ο ανταγωνισμός για την εισαγωγή στις σχολές αυτές είναι μεγάλος και οι βάσεις κυμαίνονται μεταξύ 15.000 και 16.000. Πέρυσι στο ΤΕΙ της Θεσσαλονίκης η βάση έφτασε στα 15.513 μόρια, στην Αθήνα στα 15.860 μόρια, στη Λαμία 14.644 μόρια και στο Αίγιο 14.435 μόρια.

Τα τμήματα φυσιοθεραπείας δεν παρέχουν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, αλλά οι απόφοιτοι τμημάτων έχουν πρόσβαση και μπορούν να γίνουν δεκτοί σε αρκετά μεταπτυχιακά προγράμματα που οργανώνουν τα πανεπιστήμια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Ανήκουν στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας και ασχολούνται με την εκπαίδευση και τη θεωρητική και τεχνική κατάρτιση ειδικών που θα συνδυάζουν τις σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις στο γνωστικό αντικείμενο της φυσικοθεραπείας. Εχουν σκοπό να μελετούν, να αξιολογούν τις δυσλειτουργίες του ανθρώπινου σώματος και να υιοθετούν τρόπους αντιμετώπισης, καθώς και τις κατάλληλες μεθόδους και τα μέσα για την πρόληψη, με στόχο την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των οργάνων και των μελών του ανθρώπινου σώματος. Τα τμήματα της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το 1983. Πολύ αργότερα προστέθηκαν τα τμήματα της Λαμίας (1995) και του Αιγίου (2003).

Απασχόληση
Οι πτυχιούχοι των τμημάτων φυσικοθεραπείας αποκτούν απαραίτητες επιστημονικές, τεχνολογικές, καθώς επίσης και οικονομοτεχνικές γνώσεις, για να εργαστούν ως φυσιοθεραπευτές, σύμφωνα με το ΠΔ 90/1995. Ο πτυχιούχος φυσιοθεραπευτής επιλέγει και εκτελεί τις φυσιοθεραπευτικές πράξεις ύστερα από γραπτή διάγνωση ή γνωμάτευση του ιατρού και σύμφωνα με τις ενδεχόμενες σχετικές οδηγίες του με σκοπό την αποκατάσταση της φυσιολογικής λειτουργίας των οργάνων και των μελών του ανθρώπινου σώματος και την ανακούφιση από τον πόνο.

Οι φυσιοθεραπευτές έχουν δικαίωμα απασχόλησης: 
Ως στελέχη του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κλινικές, υγειονομικές υπηρεσίες, ασφαλιστικά ταμεία και θεραπευτήρια, ερευνητικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, σε αθλητικές ομοσπονδίες και συλλόγους, σε ιδιωτικά εργαστήρια φυσικοθεραπείας, σε ιαματικές πηγές-υδροθεραπείας και σε κέντρα κοινοτικής προληπτικής.
Ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ασκώντας το επάγγελμα σε ιδιωτικό εργαστήριο φυσικοθεραπείας ή με κατ' οίκον επισκέψεις ασθενών.

Η πρώτη σχολή λειτούργησε το 1958
Η πρώτη «σχολή» φυσικοθεραπείας λειτούργησε στην Αθήνα το 1958, με έδρα το νοσοκομείο «Βασιλεύς Παύλος» η οποία ήταν κάτω από την εποπτεία του υπουργείου Υγείας. Το 1974 καταργήθηκε η Σχολή «Βασιλεύς Παύλος» και δημιουργήθηκε το Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Αθήνας υπό την εποπτεία πλέον του υπουργείου Παιδείας ως Κέντρο Ανωτέρας Τεχνικής Eκπαιδεύσεως (ΚΑΤΕ) Αθηνών, το οποίο μετονομάστηκε αργότερα σε Κέντρα Ανώτερης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ). Το 1983 καταργούνται τα ΚΑΤΕΕ και ιδρύονται τα ΤEI. Η σχολή του υπουργείου Υγείας καταργείται και το νεοϊδρυθέν Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας εντάσσεται στην Τριτοβάθμια Τεχνολογική Εκπαίδευση με αύξηση ενός εξαμήνου της διάρκειας σπουδών, από έξι εξάμηνα σε επτά εξάμηνα. Το 1989 καθιερώνεται η αυτόματη ισοτιμία των πτυχίων ΚΑΤΕΕ της σχολής του υπουργείου Υγείας με τους αποφοίτους των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ. Το 2001 ψηφίζεται ο ν. 2916/2001 για τη διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην οποία εντάσσεται το Τμήμα Φυσικοθεραπείας και ταυτόχρονα διαμορφώνει το πρόγραμμα σπουδών του σε τετραετές, επτά εξάμηνα και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης.

Τι προσφέρουν - Το προφίλ τεσσάρων τμημάτων

Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνας
Aποστολή του τμήματος είναι: Η παροχή κατάλληλης και επαρκούς θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές για τον ορθό τρόπο επιλογής και εφαρμογής επιστημονικών μέσων και μεθόδων. Η δημιουργία υπεύθυνων στελεχών, ικανών να εφαρμόσουν τις συγκεκριμένες επιστημονικές κατευθύνσεις τους στον τομέα της Υγείας. Η συνεργασία με νοσοκομειακά ιδρύματα εσωτερικού και εξωτερικού για ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών.

Η περαιτέρω διερεύνηση και μελέτη, μέσω διεξαγωγής ερευνητικών προγραμμάτων. Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει την εκπαίδευση βασικών λειτουργιών του ανθρώπινου σώματος, την αξιολόγηση παρεκκλίσεων από το φυσιολογικό, την επιλογή φυσικοθεραπευτικών μεθόδων και τεχνικών και τη σωστή εφαρμογή αυτών. Οι κακώσεις και γενικότερα οι παθολογικές καταστάσεις στις οποίες παρεμβαίνει κυρίως η φυσικοθεραπεία είναι οι: ορθοπεδικές, ρευματολογικές, αθλητικές, νευρολογικές, καρδιοαγγειακές και αναπνευστικές.

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας εκπαιδεύει και καταρτίζει στελέχη ικανά να αξιολογούν, να επιλέγουν και να αντιμετωπίζουν παθολογικές καταστάσεις παρεμβαίνοντας προληπτικά ή εφαρμόζοντας κατάλληλες-ανάλογες θεραπευτικές μεθόδους. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, ώστε να δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως η πρόληψη, η αποκατάσταση, η διοίκηση οργανισμών και άλλων φορέων που καθ' οιονδήποτε τρόπο ασχολούνται για την περιφρούρηση της δημόσιας υγείας. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών, πτυχιούχος καθίσταται ο φοιτητής που: (α) έχει παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών και έχει συγκεντρώσει 240 διδακτικές μονάδες ECTS, (β) έχει εγκριθεί η πτυχιακή του εργασία και (γ) έχει περατώσει επιτυχώς την εξάμηνη πρακτική του άσκηση στο επάγγελμα.

Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Λαμίας
Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Λαμίας αποτελείται από 10 μόνιμους καθηγητές, 45 έκτακτους ωρομίσθιους καθηγητές και 4 άτομα ειδικό τεχνικό προσωπικό. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Τμήματος της Φυσικοθεραπείας σχεδιάστηκε προκειμένου να διδάξει στους σπουδαστές τις βασικές αρχές Ανατομίας, Φυσιολογίας, Νευρολογίας, Κινησιολογίας, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Παθολογίας κ.τ.λ., σε αυτό συμπεριλαμβάνονται επίσης η μελέτη ορθοπεδικών και νευρολογικών καταστάσεων, θεραπευτικές ασκήσεις, μετρήσεις και αξιολόγηση αναπηριών και κλινική άσκηση. Η κλινική άσκηση πραγματοποιείται σε ιδρύματα της περιοχής (νοσοκομείο, ΚΑΠΗ, γηροκομείο, ειδικά σχολεία).

Τμήμα Φυσικοθεραπείας Αίγιου
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Τμήματος Φυσικοθεραπείας σχεδιάστηκε προκειμένου να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στις βασικές αρχές Ανατομίας, Φυσιολογίας, Νευρολογίας, Κινησιολογίας, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Παθολογίας κ.τ.λ. Η φυσικοθεραπεία παρεμβαίνει στην αποκατάσταση ασθενών με: καρδιοαναπνευστικά προβλήματα, νευρολογικά, παθολογικά, μετεγχειρητικά, ρευματολογικά, ορθοπεδικά, αθλητικές κακώσεις, προβλήματα ατόμων με ειδικές ανάγκες. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας ανταποκρίνεται στην αξιολόγηση δυσλειτουργιών του ανθρωπίνου σώματος για τις οποίες η φυσικοθεραπεία επιλέγεται ως η θεραπευτική μέθοδος που μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις δυσλειτουργίες, και στην επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων-μέσων για την πρόληψη και αποκατάσταση των παραπάνω δυσλειτουργιών. Το πρόγραμμα σπουδών έχει ως σκοπούς:
1 Τη διδασκαλία των αρχών λειτουργίας του ανθρωπίνου σώματος
2 Την αξιολόγηση-ανάλυση της παρέκκλισης από το φυσιολογικό
3 Τη διδασκαλία του τρόπου επιλογής των φυσικοθεραπευτικών μέσων-μεθόδων και
4 Τη σωστή εφαρμογή των φυσικοθεραπευτικών μέσων-μεθόδων.

Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 
Οι σπουδές διαρκούν οκτώ εξάμηνα. Στη διάρκεια των επτά πρώτων εξαμήνων, η θεωρητική εκπαίδευση συνδυάζεται με την πρακτική και κλινική άσκηση για την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών με σκοπό την εκπαίδευση των φοιτητών στην απόκτηση γνώσεων και εμπειρίας στις ανάγκες του επαγγέλματος. Το περιεχόμενο σπουδών είναι δομημένο κατά τρόπο ώστε οι πτυχιούχοι να είναι σε θέση να αξιολογούν δυσλειτουργίες του ανθρώπινου σώματος για τις οποίες η φυσικοθεραπεία επιλέγεται και μπορεί να αντιμετωπίσει, καθώς και να επιλέγουν και να εφαρμόζουν τις κατάλληλες μεθόδους και τα μέσα για την πρόληψη και την αποκατάστασή τους.

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας έχει σταθερή συνεργασία τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο ανταλλαγής εκπαιδευτικού προσωπικού και φοιτητών με τα αντίστοιχα τμήματα των πανεπιστημίων: Karolinska της Σουηδίας, Hogeschool Van Amsterdam της Ολλανδίας, Gent του Βελγίου. Σκοπεύει δε να αναπτύξει ακόμη περισσότερο αυτήν τη δραστηριότητα. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, εκπαιδευτικοί και πολλοί φοιτητές του τμήματος έχουν πραγματοποιήσει σχετικές μετακινήσεις.

Επιπλέον, το Τμήμα Φυσικοθεραπείας τον Οκτώβριο του 1999 συμμετείχε στο Εντατικό Διαπανεπιστημιακό Σεμινάριο (Intensive Course) μεταξύ εννέα πανεπιστημίων της Ευρώπης διάρκειας μίας εβδομάδας με θέμα «Ανθρώπινη στάση - κίνηση», το οποίο διεξήχθη στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου του Naestved της Δανίας.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών. Γκιλφόρδου 12, Αθήνα. Τηλ.: 210-8213905. Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.psf.org.gr Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φυσικοθεραπείας. Φλέμιγκ 20, Μαρούσι, Αθήνα, ΤΚ 15123. Τηλ.: 2106891560.

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΡΙΓΚΑΠέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2014

Ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων για τα προγράμματα σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου ακαδημαϊκό έτος 2014/15

Αύριο τα αποτελέσματα

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εισδοχή στα προγράμματα σπουδών και κατάρτισης που προσφέρει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2014/15. Υποβλήθηκαν συνολικά 7800 αιτήσεις εκ των οποίων οι 5100 περίπου είναι έγκυρες και ολοκληρωμένες.

Τα αποτελέσματα θα είναι προσβάσιμα στους υποψήφιους φοιτητές μέσω της διαδικτυακής πύλης του Πανεπιστημίου, στις 14 Φεβρουαρίου, ενώ η διαδικασία ελέγχου των πιστοποιητικών αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του μήνα, οπότε και οι υποψήφιοι θα πληροφορηθούν για τα τελικά αποτελέσματα και τη διαδικασία εγγραφής τους στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο.