Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014

Νέα τροπολογία για τις μετεγγραφές φοιτητών

Το υπουργείο Παιδείας κατέθεσε την τροπολογία 2236/209 20.12.2014 στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας ''Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση Περιγεννητικής Φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας'', το οποίο είναι έτοιμο για να συζητηθεί στη Βουλή.

Με την κατατεθείσα τροπολογία ρυθμίζονται θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται και δύο ρυθμίσεις για τις μετεγγραφές φοιτητών. Πιο συγκεκριμένα,

Α. Στο τέλος του άρθρου 39 του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ Α΄ 223/2014) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
''Η μεταφορά θέσης επιτρέπεται, εξαιρετικά για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, σε αντίστοιχο τμήμα ή Σχολή του ίδιου ΑΕΙ που εδρεύουν σε διαφορετικές πόλεις της ίδιας Περιφέρειας, για τους φοιτητές που, μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής τους αίτησης, που πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 9 έως 17 Οκτωβρίου 2014, έχουν συμπεριληφθεί στους πίνακες μεταφοράς θέσης του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.''

B. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 53 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ A΄ 118/2014) προστίθεται υποπερίπτωση γστ) στην περίπτωση γ) ως ακολούθως: 
''γστ) που οι ίδιοι ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία 67% και άνω και αποδεικνύονται με πιστοποιητικά αναπηρίας του οικείου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).''

Σημειώνεται ότι η τροπολογία έχει χαρακτηριστεί ως εκπρόθεσμη, αναμένεται να επανακατατεθεί από το υπουργείο Παιδείας ενώ η συζήτηση του σχεδίου νόμου έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014.

Πατήστε εδώ για να δείτε την τροπολογία.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου