Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016

Νέα Υ.Α. για τις Μετεγγραφές Φοιτητών 2015 - Συνίσταται Επιτροπή Ενστάσεων - Δείτε τι θα ισχύσει για την εξέταση των ενστάσεων

Αποτέλεσμα εικόνας για Μετεγγραφές Φοιτητών 2015 εξέταση των ενστάσεωνΝέα Υ.Α. για τις Μετεγγραφές Φοιτητών 2015 υπέγραψε η Αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας Σία Αναγνωστοπούλου στην προσπάθεια του ΥΠΠΕΘ να αυξήσει τον αριθμό των μετεγγραφόμενων φοιτητών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και να ρυθμίσει το θέμα των ενστάσεων που έχουν προκύψει.

Για ποιο λόγο προέκυψε η νέα Υ.Α.

- Διότι η με αριθμ. 143456/Ζ1/14-09-2015 (ΦΕΚ 2011 Β΄) υπουργική απόφαση δεν εξειδίκευσε με κάθε λεπτομέρεια τα κριτήρια χορήγησής της, καθώς επίσης και παρέλειψε να προσδιορίσει διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων.

- Διότι η συσταθείσα Επιτροπή των κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 161107/Ζ1/13-10-2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2255 Β΄), δεν μπορεί να λειτουργήσει ως Επιτροπή Ενστάσεων της διαδικασίας που διέπεται από την με αριθμ. 143456/ Ζ1/14-9-2015 (ΦΕΚ 2011 Β΄) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τι αναφέρει η Υ.Α. με Αριθμ. 12749/Ζ1 ''Τροποποίηση της με αριθμ. 143456/Ζ1/14-9-2015 (ΦΕΚ 2011 Β΄) υπουργικής απόφασης σχετικά με «Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει'' που υπέγραψε η κ. Αναγνωστοπούλου (ΦΕΚ Β΄ 112/2016)

1. Στο άρθρο 3 της με αριθμ. 143456/Ζ1/14-9-2015 (ΦΕΚ 2011 Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για τις περιπτώσεις ισοψηφίας σε αριθμό μορίων που ισούνται ή υπερβαίνουν την ανώτατη μοριοδότηση που μπορεί να λάβει υποψήφιος με βάση το κατά κεφαλήν εισόδημα (5 μόρια και άνω), η επιτροπή ενστάσεων μπορεί, μετά την κύρωση του πίνακα δικαιουμένων μετεγγραφή και εφόσον οι ανωτέρω υποψήφιοι υποβάλλουν σχετική αίτηση θεραπείας, να λαμβάνει απόφαση για τη μη εφαρμογή του κριτηρίου των μορίων εισαγωγής». 

2. Στην με αριθμ. 143456/Ζ1/14-9-2015 (ΦΕΚ 2011 Β΄) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται νέο άρθρο 6 - «Σύσταση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Ενστάσεων» 

Α) Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων επί του πίνακα δικαιούμενων μετεγγραφής

Β) Η Επιτροπή Ενστάσεων αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη: Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ως πρόεδρο και 2 Υπαλλήλους κατηγορίας Π.Ε. που, μαζί με τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης. Καθήκοντα γραμματέα ασκεί ο εκάστοτε από τον πρόεδρο της Επιτροπής υποδεικνυόμενος υπάλληλος από τη Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης. 

Γ) Η Επιτροπή Ενστάσεων εξετάζει αιτήσεις θεραπείας φοιτητών που θα έχουν υποβληθεί μέχρι και πέντε ημέρες από της δημοσιεύσεως της παρούσης, κατά προτεραιότητα για τις περιπτώσεις ισοψηφίας σε αριθμό μορίων που ισούνται ή υπερβαίνουν την ανώτατη μοριοδότηση που μπορεί να λάβει υποψήφιος με βάση το κατά κεφαλήν εισόδημα (5 μόρια και άνω), όπως προβλέπεται από το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 3 της με αριθμ. 143456/Ζ1/14-9-2015 (ΦΕΚ 2011 Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει και του άρθρου 1 της παρούσης. Κατά τα λοιπά ακολουθούνται οι γενικές αρχές και η διαδικασία που ισχύουν κατά την εξέταση των αιτήσεων θεραπείας, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (N. 2690/1999 - ΦΕΚ Α΄ 45). 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ Β΄ 112/2016 με την τροποποιητική Υ.Α. για τις Μετεγγραφές Φοιτητών.

Δείτε επίσης: Μετεγγραφές φοιτητών 2015 - Πώς μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός των μετεγγραφών με το ισχύον καθεστώς;

Δείτε εδώ όλες τα νέα για τις Μετεγγραφές Φοιτητών.

panelladikes24


Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου