Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2016

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις εγγραφές - μετεγγραφές μαθητών στα ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2016-2017

01 07 16 epal11. Στην Α΄ τάξη, πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εγγράφονται:

α) Κάτοχοι ενδεικτικού Γ’ τάξης του παλαιού εξαταξίου γυμνασίου.

β) Από το σχολικό έτος 2016-2017 και εφεξής μαθητές της Α΄ Τάξης παρελθόντων ετών των ΤΕΛ, ΛΕΝ, Ε.Π.Λ. καθώς και οι μαθητές παρελθόντων ετών της Α΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων, Ενιαίων Λυκείων.

γ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του 1ου κύκλου T.E.E.

δ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης των ΤΕΣ.

ε) Μαθητές της Δ΄ Τάξης παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.

στ) Απορριπτόμενοι μαθητές της Α΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ.

ζ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης εσπερινού ΤΕΣ και μαθητές Α΄ τάξη εσπερινού ΤΕΛ

2. Από το σχολικό έτος 2016-2017 και εφεξής στην Α΄ τάξη μετεγγράφονται: 

Μαθητές της Α΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ.

3. Στη Β΄ τάξη, πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εγγράφονται:

α) Κάτοχοι πτυχίου Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε.

β) Κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου T.E.E. και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών σε άλλον τομέα από αυτόν του οικείου τίτλου σπουδών τους.

γ) Μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.

δ) Από το σχολικό έτος 2016-2017 και εφεξής μαθητές παρελθόντων ετών της Β΄ ΤΕΛ, ΛΕΝ, Ε.Π.Λ. καθώς και οι μαθητές παρελθόντων ετών της Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ., Ενιαίου Λυκείου. Καθώς και μαθητές της Γ΄ τάξης ΤΕΛ και ΛΕΝ σε άλλο τομέα.

ε) Μαθητές του 2ου κύκλου T.E.E.

στ) Από το σχολικό έτος 2016-2017 και εφεξής οι προαχθέντες της Α΄ τάξης των ΤΕΛ, ΛΕΝ, Ε.Π.Λ. καθώς και οι προαχθέντες της Α΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών Ενιαίων Λυκείων.

ζ) Προαχθέντες της Δ΄ τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.

η) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΣ και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών.

θ) Μαθητές που προήχθησαν από την Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. και επιθυμούν να φοιτήσουν σε διαφορετικό τομέα

ι) Απορριπτόμενοι της Β΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ.

ια) Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ.

ιβ) Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ του Ν. 3475/2006 σε άλλο τομέα από αυτόν που ανήκει η ειδικότητα του οικείου τίτλου σπουδών τους.

ιγ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης ΕΠΑ.Σ.

ιδ) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ, Ε.Π.Λ. και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών σε άλλο τομέα από αυτον του οικείου τίτλου σπουδών τους.

ιε) Μαθητές της Γ΄ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ.

ιστ) Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, του ν. 4186/2013 και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών καθώς και οι κάτοχοι αντιστοίχου απολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής.

ιζ) Μαθητές της Β΄ τάξης εσπερινού ΤΕΛ 

4. Από το σχολικό έτος 2016-2017 και εφεξής στη Β΄ τάξη μετεγγράφονται:

α) Προαχθέντες της Α΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. 

β) Μαθητές της Β΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.

γ) Μαθητές της Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.

δ) Μαθητές της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΓΕ.Λ.

5. Στη Γ΄ Τάξη των ΕΠΑ.Λ. εγγράφονται:

α) Οι προαχθέντες από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ του ν. 4186/2013. στην ίδια ειδικότητα.

β) Οι απορριπτόμενοι μαθητές της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 στην ίδια ειδικότητα του ίδιου τομέα.

γ) Κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου T.E.E. και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών σε άλλη ειδικότητα του ίδιου τομέα από αυτόν του οικείου τίτλου σπουδών τους.

δ) Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ του ν. 3475/2006 σε άλλη ειδικότητα του ίδιου τομέα.

Δείτε εδώ το ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά από τις αλλαγές που έχουν γίνει  (ΔΔΕ Φλώρινας).

Δείτε επίσης:Υπενθύμιση για τις εγγραφές μαθητών στα ΕΠΑΛ 2016-2017 - Δείτε όλες τις προθεσμίες - Ποιοι τομείς θα λειτουργήσουν στη Β' ΕΠΑΛΓια την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου