Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2019

Μετεγγραφές Σπουδαστών ΑΕΝ - Τι ορίζει η νέα απόφαση - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε στο panelladikes24 (περίοδος αιτήσεων, δικαιούχοι, κριτήρια, αποτελέσματα)

Αποτέλεσμα εικόνας για Μετεγγραφές Σπουδαστών Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ΑΕΝ περίοδος αιτήσεων, δικαιούχοι, κριτήρια, αποτελέσματα)
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.

Μετά την ανακοίνωση των Συνολικών Πινάκων Εισαγομένων (Πλοιάρχων & Μηχανικών) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) εκπαιδευτικού έτους 2019-2020, πολλοί σπουδαστές και οι οικογένειές τους αναζητούν πληροφορίες σχετικά με τις Μετεγγραφές Σπουδαστών ΑΕΝ.

Το panelladikes24 σας παρουσιάζει όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις Μετεγγραφές Σπουδαστών ΑΕΝ

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Εκπαίδευσης των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) (ΦΕΚ Β΄ 2028/2019), οι Μετεγγραφές Σπουδαστών στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών από φέτος θα γίνονται με διαφορετικό τρόπο.

Πλέον, θα λαμβάνονται υπόψη οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, θα υπάρχει μοριοδότηση των ενδιαφερομένων σπουδαστών ενώ και οι θέσεις για μετεγγραφή σε κάθε ΑΕΝ θα είναι συγκεκριμένες.


Από τα παραπάνω προκύπτει ότι θα υπάρχει πιθανότητα να μην γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις (όταν είναι περισσότερες από τις προσφερόμενες θέσεις). Ωστόσο και πάλι οι συγκεκριμένες θέσεις δύναται να αυξηθούν με απόφαση των ΑΕΝ.

Πιο συγκεκριμένα, διαβάστε παρακάτω όσα ισχύουν για τις Μετεγγραφές Σπουδαστών ΑΕΝ

1. Οι αιτήσεις για μετεγγραφή θα υποβάλλονται στις Α.Ε.Ν. που φοιτούν οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές μετά τη λήξη του διδακτικού έτους και μέχρι την 15η Ιουλίου κάθε Ακαδημαϊκού έτους. Οι νεοεισαγόμενοι σπουδαστές δύνανται να υποβάλουν αιτήσεις για μετεγγραφή, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, στο ΥΝΑΝΠ/ΔΕΚΝ, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή ή μέσω των Α.Ε.Ν.

2. Ο αριθμός των μετεγγραφομένων που μπορεί να δεχθεί μία Σχολή Α.Ε.Ν. είναι ίσος με το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων, κατά το έτος αναφοράς, σε αυτή τη Σχολή Α.Ε.Ν., όπως αυτός είχε ορισθεί. Σε κάθε Α.Ε.Ν. το Συμβούλιο μπορεί να εισηγηθεί αιτιολογημένα μεγαλύτερο ποσοστό μετεγγραφομένων που θα γίνουν δεκτοί σε Σχολή αυτής της Α.Ε.Ν. Σε περίπτωση δεκαδικού υπολοίπου, κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα. Το ίδιο Συμβούλιο εισηγείται και τον αριθμό μετεγγραφομένων για τους Α’ διετείς, τριετείς, σε αναστολή, κ.τ.λ., καθώς και για τα Γ’ και Δ’ εξάμηνα.

3. Χορήγηση του δικαιώματος μετεγγραφής πραγματοποιείται κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των μορίων που ο δικαιούχος σωρεύει από τα κάτωθι κριτήρια:

α) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, σύμφωνα με την δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Το ανωτέρω ποσό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Μόρια 5).

β) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, σύμφωνα με την δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των έξι χιλιάδων (3.001 έως 6.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Το ανωτέρω ποσό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Μόρια 4).

γ) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, σύμφωνα με την δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των εννέα χιλιάδων (6.001 έως 9.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Το ανωτέρω ποσό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Μόρια 3).

Η μοριοδότηση των περιπτώσεων α’ έως και γ’ γίνεται πάντα διαζευκτικώς, λαμβάνεται δε κατ’ αυτήν υπόψη το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα της σχετικής δήλωσης του δικαιούχου.

δ) Ο δικαιούχος να είναι ορφανός και από τους δύο γονείς (Μόρια 3). Απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου εξαμήνου και ληξιαρχική πράξη θανάτου.

ε) Ο δικαιούχος να είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας (Μόρια 2). Απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου εξαμήνου και πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) που να είναι σε ισχύ.

στ) Ο δικαιούχος να είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας (Μόριο 1). Απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου εξαμήνου.

ζ) Ο δικαιούχος να έχει αδελφό ή αδελφή, φοιτητή του προπτυχιακού κύκλου σπουδών, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Α.Ε.Ν. ή Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), ή στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους ή ο δικαιούχος να ανήκει στην κατηγορία των πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν, το ίδιο σχολικό έτος, στις πανελλαδικές εξετάσεις (Μόριο 1).

Προκειμένου για περιπτώσεις αδελφών φοιτητών ή σπουδαστών απαιτείται βεβαίωση τελευταίου εξαμήνου οικείου τμήματος από την οποία να προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα του αδελφού, καθώς και υπεύθυνη δήλωσή του, του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, ότι δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, η οποία θα είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αρμόδια Αρχή. Επίσης, ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων προκύπτει από έγγραφο δημόσιας Αρχής ή Υπηρεσιών ή λογαριασμών κοινής ωφέλειας ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

Στις ως άνω περιπτώσεις, μεταξύ του τόπου κατοικίας των γονέων ή του έχοντος την επιμέλεια και του τόπου σπουδών του αδελφού, προτεραιότητα για τη μετεγγραφή έχει ο τόπος που δεν είναι οι πόλεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

η) Ο δικαιούχος να έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο που έχουν αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιούμενης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή έχουν παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της Φ. 151/17897/Β6/2014 (Β’ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και αντικαθίσταται (Μόριο 1).

θ) Ο δικαιούχος να είναι ορφανός από τον έναν γονέα ή να είναι τέκνο άγαμης μητέρας (Μόριο 1). Απαιτείται ληξιαρχική πράξη θανάτου και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου εξαμήνου.

ι) Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά την ανωτέρω μοριοδότηση, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής στις Α.Ε.Ν. των αιτούντων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης.

4. Δεν εμπίπτουν στο ποσοστό της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου τα τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας, που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α’ 120), τα οποία έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία του.

5. Κάθε Α.Ε.Ν. προωθεί στο ΥΝΑΝΠ/ΔΕΚΝ τις αιτήσεις μετεγγραφών με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, προκειμένου για σπουδαστές, πλην των νεοεισαγομένων, μέχρι την 31η του μηνός Αυγούστου, αναφέροντας τον αριθμό μετεγγραφόμενων σπουδαστών που μπορεί να δεχθεί. Οι αιτήσεις συνοδεύονται και από αντίγραφο της σπουδαστικής κατάστασης του ενδιαφερόμενου με πίνακες από τα μόρια που συγκεντρώνει κάθε σπουδαστής σύμφωνα με την παρούσα.

Ο Υ.ΝΑ.Ν.Π. με απόφασή του, με βάση τις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου εγκρίνει τις μετεγγραφές σε κάθε Α.Ε.Ν.

6. Αλλαγή ειδικότητας δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση.

7. Ο Υ.ΝΑ.Ν.Π. με απόφασή του, με βάση τις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου εγκρίνει τις μετεγγραφές σε κάθε Α.Ε.Ν., το αργότερο μέχρι την 1η Νοεμβρίου για το χειμερινό εξάμηνο και την 20η Φεβρουαρίου για το εαρινό εξάμηνο, ενώ για το Α΄ εξάμηνο οι μετεγγραφές εγκρίνονται το αργότερο ένα μήνα μετά την τελευταία εισαγωγή των νεοεισαγόμενων υποψηφίων σπουδαστών που θα έχουν δικαίωμα μεταγραφής.

Δείτε επίσης:
Δείτε εδώ όλα τα νέα για την εισαγωγή σπουδαστών στις ΑΕΝ.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


41 σχόλια:

 1. Δηλαδή σπουδαστής με εισόδημα πανω απο 9000€ δεν παίρνει κανένα μόριο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι και εγώ, άρα καμία περίπτωση για μεταγραφή του

   Διαγραφή
 2. Αμοιβαίες μεταγραφές ισχύουν;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αν αυτό ισχύσει και για τα πανεπιστημιακά τμήματα, " τη βάψαμε"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μα ακριβώς το ίδιο ισχύει. Γιατί τη βάψαμε;

   Διαγραφή
  2. Στα πανεπιστημιακα τμήματα υπήρχε πέρσι και η κατηγορία των αδελφών που σπουδάζουν χωρίς μοριοδότηση.

   Διαγραφή
 4. Στην αεν Μακεδονίας χορηγείται φοιτητικο πάσο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όχι. Σε καμία ΑΕΝ δεν παίρνεις πασο παρα μια σπουδαστική ταυτότητα που δεν σου εξασφαλίζει έκπτωση σχεδον πουθενά.

   Διαγραφή
 5. Μόνο σε κινητά 25% σε λεωφορεία δυστυχώς

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Όποιος βρει τις βάσεις για απολυτήριο 2019-2020 Στείλτε το σας παρακαλώ δεύτερης κατηγορίες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Οι φετινές βάσεις της Β'κατηγορίας είναι οι παρακάτω.
  ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Από ΓΕΛ 9% Γενικής επιλογής 21560, Πολύτεκνοι 20400, Τρίτεκνοι 21300, Κοινων. κριτήρια 21100.
  ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Από ΕΠΑΛ 2% Γενικής επιλογής 21100, Πολύτεκνοι 20900.
  ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Από Ναυτικά 13% Γενικής επιλογής 19000, Πολύτεκνοι 16100, Τρίτεκνοι18700, Κοινων. κριτήρια 18700.
  ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Από Λοιπά 1% Γενικής επιλογής 20700, Πολύτεκνοι 18700.
  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Από ΓΕΛ 9% Γενικής επιλογής 21300, Πολύτεκνοι 19900, Τρίτεκνοι 21200, Κοινων. κριτήρια 20560.
  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Από ΕΠΑΛ 2% Γενικής επιλογής 21060, Πολύτεκνοι 20700.
  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Από Ναυτικά 13% Γενικής επιλογής 19200, Πολύτεκνοι 18100, Τρίτεκνοι18800, Κοινων. κριτήρια 17900.
  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Από Λοιπά 1% Γενικής επιλογής 19700, Πολύτεκνοι 18800.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γιώργο Είμαι η κοπέλα που πέρασα τελικά Πρέβεζα με 2.580 μόρια είναι και η αδερφή μου εκεί Σας ευχαριστώ πολύ για την καθοδήγηση Δεν χρειάζεται τελικά μεταγραφή

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συγχαρητήρια Σοφία για την επιτυχία σου και σου εύχομαι καλές θάλασσες ...καπετάνισσα !!!

   Διαγραφή
 9. Συγνώμη με 22. 580 ευχαριστώ Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά εύχομαι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Με την ευκαιρία της έκδοσης των αποτελεσμάτων θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές και ειλικρινείς ευχαριστίες μου προς τον κύριο Γιώργο Μ., ο οποίος ακούραστα βρίσκεται στη διάθεση όσων αναζητούν ενημέρωση και πληροφόρηση. Πάντοτε με αίσθημα ευθύνης και υπευθυνότητα προσφέρει με ανιδιοτέλεια τη βοήθεια του βασιζόμενος σε εμπεριστατωμένες πληροφορίες. Πραγματικά σπανίζουν οι άνθρωποι αυτής της ποιότητας.
  Εύχομαι πάντα κάθε καλό για τον ίδιο και τους οικείους του!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευγενική σας φιλοφρόνηση.

   Διαγραφή
 11. Κυριε Γιωργο εαν μπορειτε να γνωριζετε εσεις ετσι οπως τα λεει ο κανονισμος περι μεταγραφων τετραμελης οικογενεια με το ενα παιδι να ξεκινα να φοιτηση και το αλλο 12 ετων με εισοδημα 18000€ ποσα μορια θα παρει ,, ο φοιτητης ειναι ανευ εισοδηματος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το οικογενειακό σου εισόδημα Σταμάτη είναι πάνω από 9000 ευρώ και δεν μοριοδοτήται.
   Επίσης η τετραμελής οικογένεια δεν θεωρήται πολύτεκνη. Και αφού δεν είσαι ούτε τρίτεκνος, ούτε ορφανός, ούτε υπάρχει αναπηρία 67%, καθώς και κάποιο άλλο κριτήριο του άρθρου 27 του κανονισμού σπουδών, δεν παίρνεις μόρια.

   Διαγραφή
  2. κ.κ. εισοδημα = 18.000 / 4 = 4.500 ευρώ άρα ο σπουδαστής θα έχει 4 μόρια από το εισόδημα.

   Διαγραφή
 12. Γεια σας κύριε Γιώργο! Θα ήθελα να σας κάνω την εξής ερωτηση: Τι πιθανότητες έχω με 4 μόρια από εισοδηματικά κριτήρια να πάρω μεταγραφή από την Ιατρική Σχολή Κρήτης στην Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δυστυχώς παιδί μου δεν γνωρίζω τον κανονισμό που ισχύει στη σχολή σου για να σου απαντήσω υπεύθυνα. Όμως αν ρωτήσεις στην γραμματεία της σχολής σου, τότε θα μπορέσεις να ενημερωθείς.

   Διαγραφή
 13. ΒΑΣΕΙΣ ΑΕΝ 2019 για τη δεύτερη γενική κατηγορία (μοριοδότηση με απολυτήριο Λυκείου) - Πίνακας

  https://panelladikes24.blogspot.com/2019/09/2019_26.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Χωρίς κανένα κριτήριο μπορώ να πάρω μεταγραφή για μηχανιωνα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Κύριε Γιώργο, πέρασα ΑΕΝ Ιονίων Νήσων. Είναι βέβαιο ότι μπορώ να μείνω στην εστία ή υπάρχει περίπτωση να μη με δεχθούν;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έχουν το δικαίωμα αν ειναι όλα τα κρεβάτια φουλ και έρθει κάποιος με περισσότερα κριτήρια (πχ να έχουν οι δικοί σου υψηλό εισόδημα και αυτού πολυ χαμηλό) να σου ζητήσουν να φύγεις.

   Διαγραφή
  2. Μέχρι πέρυσι δεν υπήρχε πρόβλημα. Με τον νέο κανονισμό που ισχύει από φέτος, δεν ξέρω τι μπορεί να προκύψει.
   Για καλό και για κακό επικοινώνησε με τη γραμματεία της σχολής σου στο τηλ. 2671028608 για περισσότερες πληροφορίες.

   Διαγραφή
  3. Κύριε Γιώργο τι διαφορετικό ισχυει φέτος;

   Διαγραφή
  4. Η διαφορά είναι ότι έχει τεθεί ως όριο μεταγραφομένων που θα δεχθεί κάθε σχολή, το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων σ'αυτή τη σχολή.
   Επίσης έχει θεσπισθεί η μοριοδότηση. Στον προηγούμενο κανονισμό αυτά δεν ίσχυαν.
   Μένει να δούμε πως θα λειτουργήσει ο νέος κανονισμός και τι αποτελέσματα θα επιφέρει. Μακάρι να είναι προς το καλύτερο.

   Διαγραφή
 16. Κατά κεφαλήν εισόδημα: Το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με το συνολικό αριθμό των μελών της οικογένειας του αιτούντος, δηλαδή για τα παιδιά πιο πάνω αν είναι τετραμελής οικογένεια και οι γονείς έχουν εισόδημα 20.000 μαζί ετησίως τοτε το κατά κεφαλην είναι 5.000 και παίρνουν 4 μόρια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ξαναδιάβασα με πολύ προσοχή το άρθρο 27 παράγραφος 3α του νέου κανονισμού σπουδών και νομίζω πως έχεις δίκιο.
   Την Δευτέρα το πρωί θα το διευκρινήσω με το Υπουργείο για να βεβαιωθούμε ότι στο εισόδημα του αιτούντος σπουδαστή, συναθροίζεται και το οικογενειακό του εισόδημα και στη συνέχεια θα σας ενημερώσω.

   Διαγραφή
 17. Άκουσα ότι στις εστίες των ΑΕΝ δεν θέρμανση και κάνουν μπάνιο με κρύο νερό. Αληθεύει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα συνιστούσα να μην ακούτε ανεύθυνες πληροφορίες που κυκλοφορούν ανώνυμα στο διαδίκτυο σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούν στις εστίες των ΑΕΝ.
   Το καλλίτερο που θα κάνετε, είναι να ζητήσετε άμεση και υπεύθυνη πληροφόρηση από τις γραμματείες των σχολών σας. Τα τηλέφωνα θα τα βρείτε στο Παράρτημα Δ'στη σελίδα 22 της προκήρυξης.

   Διαγραφή
 18. Κατόπιν διευκρινήσεων για τις μεταγραφές που δόθηκαν από την Διεύθυνση εκπαίδευσης του ΥΝΑΝΠ, προέκυψαν τα εξής:
  1) Το όριο του 15% των μεταγραφομένων, καθώς και το σύστημα μοριοδότησης, αφορά μόνο τους νέους σπουδαστές που εισάγονται από το 2019 και μετά, καθώς και τους πρωτοετείς που έμειναν στάσιμοι λόγω μαθημάτων η απουσιών.
  Για όλους τους άλλους σπουδαστές (των επομένων εξαμήνων) ισχύει ο παλαιός κανονισμός (άρθρο 26), που δεν προβλέπει ως προυπόθεση μεταγραφής την μοριοδότηση, ούτε θέτει όριο μεταγαφομένων.
  2)Το κατά κεφαλήν εισόδημα του νέου κανονισμού (άρθρο 27 παράγραφος 3), υπολογίζεται ως ακολούθως: Συναθρίζονται όλα τα εισοδήματα του "νοικοκυριού" στο οποίο συνοικεί ο σπουδαστής συμπεριλαμβανομένου και του εισοδήματος του σπουδαστή εφόσον έχει. Στη συνέχεια το παραπάνω άθροισμα διαιρείται δια του πλήθους των ατόμων που απαρτίζουν το νοικοκυριό για να προκύψει το κατά κεφαλήν εισόδημα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ευχαριστούμε πολύ για την διευκρίνιση και την όλη σας συνεισφορά στο να μας πληροφορείται κύριε Γιώργο

   Διαγραφή
 19. Συγκεντρωνω μολις 1 μόριο λογω μονογονεικης οικογένειας λογω θανατου του ενος γονέα αλλα εχω την τριτη πιο ψηλη βαθμολογία (χρήσιμη σε περίπτωση ισοβαθμίας) εχω πιθανότητες να παρω μετεγγραφή στην Αθήνα αν το ζητησω;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω για την υποστήριξη και την ενημέρωση που μας προσφέρετε και θα ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζετε πότε θα δημοσιευθούν τα αποτελέσματα των μεταγραφών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Καλησπέρα! Ξέρουμε ποτε θα γινουν οι μεταγραφές?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Καλησπέρα σας. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η μετεγγραφή μου για Κρήτη, υπάρχει πιθανότητα να χαθεί το εξάμηνο ή ολόκληρη η χρονιά αφου χάνονται οι προόδοι;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Καλημέρα σας εχω γυιό σπουδαστή που πήρε ενα χρόνο αναβολή λόγω αθλητικών υπόχρεώσεων(ολυμπιακοί αγώνες 2020 )Τώρα πρέπει να γραφτεί στην σχολή του που είναι εκτός Αθήνας. Θα μπορέσει να πάρει μεταγραφή λόγω αθλητισμού για να μπορεί να προπονείται μιας και οι ολυμπιακοί αγώνες πήραν αναβολή για το 2021? ( Η εθνική ομάδα ανδρων προπονείται στο ΟΑΚΑ )

  ΑπάντησηΔιαγραφή