Τετάρτη 5 Απριλίου 2017

3.865 υποτροφίες για το ακαδημαικό έτος 2016-2017 από το ΙΚΥ - Δείτε την απόφαση με όλες τις λεπτομέρειες

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ B΄ 1188/2017 η ΚΥΑ με Αριθμ. 54397/Ζ1 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ''Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών για το ακαδ. έτος 2016-2017 από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών στην Ελλάδα στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)''.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση υποτροφίας έχουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες προπτυχιακού κύκλου σπουδών που φοιτούν σε ημεδαπά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις

1. Όσοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και είναι Έλληνες πολίτες με ελληνική υπηκοότητα, ή πολίτες των λοιπών κρατών-μελών της Ε.Ε., ή πολίτες άλλων κρατών νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα. Επιπλέον, δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση υποτροφίας έχουν οι κάτοχοι (αριθμού αίτησης) κάρτας ασύλου (πρόσφυγες). 

2. Φοιτούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ), Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και Σχολές Καλών Τεχνών.

Εξαιρούνται όσοι φοιτούν σε Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές καθώς και στις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού και της Πυροσβεστικής. 

3. Κατέχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) της ημεδαπής. 

4. Δεν λαμβάνουν, καθόλη τη διάρκεια της εν λόγω υποτροφίας (1/10/2016 έως 30/6/2017), υποτροφία του Ι.Κ.Υ. ή άλλου δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα για οποιαδήποτε αιτία. 

5. Δεν είναι πτυχιούχοι άλλου ελληνικού Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ άλλης χώρας. Για τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/τριες: να είναι επιτυχόντες/ούσες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2016 και στις Εισιτήριες Εξετάσεις των Σχολών Καλών Τεχνών του 2016 (συμπεριλαμβανομένων όσων έκαναν χρήση του δικαιώματος πρόσβασης - εισαγωγή στο 10% των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση), και να έχουν εγγραφεί στο Τμήμα/Σχολή εισαγωγής τους για το ακαδ. έτος 2016-2017.

6. Για τους/τις φοιτητές/τριες που φοιτούν σε άλλα έτη εκτός του πρώτου έτους σπουδών: α) να μην έχουν υπερβεί το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό Σπουδών χρονικό όριο των εξαμήνων φοίτησης που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου τους και β) να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο 60% των μαθημάτων του προηγούμενου έτους σπουδών τους, δηλ. του ακαδ. έτους 2015-16. 

7. Δεν έχουν λάβει μετεγγραφή. 

8. Δεν διαμένουν σε φοιτητική εστία ή δεν τους παρέχεται στέγαση από τη Σχολή τους για το ακαδ. έτος 2016-17. 

9. Το κατά κεφαλήν εισόδημα, τόσο των αιτούντων -εφόσον διαθέτουν δικό τους εισόδημα - όσο και των γονέων ή κηδεμόνων τους ή του/της συζύγου ή του/των τρίτου/των φυσικού/ών προσώπου/ων, στους οποίους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια του αιτούντος, να μην υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων και πεντακοσίων (7.500) Ευρώ για το φορολογικό έτος 2015. Η έννοια του κατά κεφαλήν εισοδήματος προσδιορίζεται κατωτέρω στο Κεφάλαιο Γ. «Α'. Οικονομικά Κριτήρια». 

10. Ειδικά για τους άνδρες: να μην υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους, καθόλη τη διάρκεια της υποτροφίας.

11. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση υποτροφίας: α. Φοιτητές/τριες που περάτωσαν το τελευταίο έτος σπουδών. β. Φοιτητές/τριες που έχουν εισαχθεί στα ΑΕΙ σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων, βάσει ειδικών διατάξεων και συγκεκριμένα: Ι. Τέκνα των Ελλήνων Εξωτερικού. ΙΙ. Αλλοδαποί-Αλλογενείς. III. Υπότροφοι (Αλλοδαποί - Αλλογενείς και Ομογενείς), όπως οι κατηγορίες αυτές εξειδικεύονται στην υπ' αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (ΦΕΚ 272 Β') υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γ. Αθλητές που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ωφελούμενοι του προγράμματος Υποτροφιών είναι φοιτητές/τριες που συγκέντρωσαν τον υψηλότερο αριθμό μορίων στους πίνακες κατάταξης που εκδίδει το Ι.Κ.Υ. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η υποτροφία χορηγείται με σειρά προτίμησης στον φοιτητή/τρια με το χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα.
Οι υποτροφίες χορηγούνται για διάστημα εννέα (9) μηνών (από τον Οκτώβριο 2016 έως και τον Ιούνιο 2017), σε κάθε ωφελούμενο/η, οι δε ημερομηνίες καταβολής θα αποφασίζονται από το Ι.Κ.Υ. και ανέρχονται σε: 

• Τριακόσια ογδόντα (380,00) ευρώ μηνιαίως (μικτό ποσό στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις) ανά φοιτητή/τρια που σπουδάζει σε ΑΕΙ της ημεδαπής, το οποίο βρίσκεται εκτός του τόπου της κύριας κατοικίας του ίδιου και της οικογένειας του/της (εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) και εκτός του τόπου όπου διαθέτει ο ίδιος/α ή η οικογένειά του/της ή ο/η σύζυγος ακίνητη ιδιοκτησία (πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας). 

• Διακόσια (200,00) ευρώ μηνιαίως (μικτό ποσό στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις) ανά φοιτητή/τρια που σπουδάζει σε ΑΕΙ της ημεδαπής, το οποίο βρίσκεται εντός του τόπου της κύριας κατοικίας του ίδιου ή της οικογένειας του/της (εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή εντός του τόπου όπου διαθέτει ο ίδιος/αή η οικογένειά του/της ή ο/η σύζυγος ακίνητη ιδιοκτησία (πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας). 

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος λάβει στεγαστικό επίδομα για το ακαδ. έτος 2016-17, πριν την αποπληρωμή του συνολικού ποσού της υποτροφίας, το ποσό αυτό συμψηφίζεται στο ύψος του συνολικού ποσού της υποτροφίας. 

Σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει αποπληρωθεί για το συνολικό ποσό της υποτροφίας, παραιτείται του δικαιώματος είσπραξης στεγαστικού επιδόματος για το ακαδ. έτος 2016-2017.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή εντός αποκλειστικής προθεσμίας, που ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Δείτε την ΚΥΑ με όλες τις λεπτομέρειες (δικαιούχοι, μοριοδότηση, δικαιολογητικά κτλ.)

panelladikes24 - panelladikes24 στο facebook


Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


7 σχόλια:

 1. Το 7ο δεν αναιρεί το 9ο? καθώς αν έχεις τόσο εισόδημα λογικά είχες πάρει μετεγραφη. ...με λίγα λόγια σχεδόν άστεγος πρέπει ν εισαι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κανεις λαθος φιλε μου ,υπαρχουν παιδια με κατα κεφαλην μικροτερο απο 3.000,4.000 ευρω που δεν πηραν μετεγγραφη!Μπορει να σου φαινεται εξωπραγματικο,αλλα ετσι ειναι!!!Για αλλη μια φορα αφησανε παιδια φτωχα χωρις σπουδες οι αλητες!!!!

   Διαγραφή
 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ για κλαματα!!Ειχαν πει 520 ευρω,τωρα λενε 380 ευρω.Δε δωσανε μετεγγραφες σε πολλους φτωχους,για να εξυπηρετησουν τα πλουσιοπαιδα!!Προσπαθουν να καλυψουν τα λαθη τους με ανουσιες πρακτικες!!!Δινεις 3 εκατοσταρικα στο φτωχο που ειναι με αδειο ψυγειο και του λες πηγαινε σπουδασε,σκετη κοροιδια!!!Αυτο να το κανανε για τους πλουσιους!!!Ο φτωχος που δεν εχει να παρει ενα καρβελι ψωμι μετεγγραφη θελει και οχι ψιχουλα!Να παει ο κ.Γαβρογλου να σπουδασει με 300 ευρω,να δουμε αν θα του φτασουν!!!Λιγο ντροπη κ.Γαβρογλου δε βλαπτει!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Παιδια νομιζω το υπουργειο μας δουλευει!Λεει υποτροφιες για το ακαδημαικο ετος '16-'17,ενω αυτο τελειωσε!Παλι οι ζωαρες θα τις παρουν,οπως εγινε και με τις μετεγγραφες!!!!!κ.Γαβρογλου συνελθετε,γιατι θα βρεθειτε αντιμετωπος με ποινικες ευθυνες,λογω του οτι αφηνετε χωρις σπουδες φτωχα παιδια!Δεν απειλω,αλλα το ποτηρι εχει ξεχειλισει...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Άνοιξε η εφαρμογή υποβολής αιτήσεων για τις υποτροφίες φοιτητών προπτυχιακών φοιτητών - Έως 28/4 η προθεσμία - Λεπτομέρειες

  https://panelladikes24.blogspot.gr/2017/04/284.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΑΦΟΥ ΕΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ, ( ΚΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΜΕΝΕΙ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ) ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ 200 ΕΥΡΩ, ΤΟΤΕ Γ Ι Α Τ Ι
  ΕΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Ε Κ Τ Ο Σ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ Κ Α Ι
  ΕΝΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ??????? ΠΑΡΟΤΙ ΣΠΟΥΔΑΖΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ????
  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΙΑ ΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΑΦΟΥ ΕΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ, ( ΚΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΜΕΝΕΙ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ) ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ 200 ΕΥΡΩ, ΤΟΤΕ Γ Ι Α Τ Ι
  ΕΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Ε Κ Τ Ο Σ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ Κ Α Ι
  ΕΝΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ??????? ΠΑΡΟΤΙ ΣΠΟΥΔΑΖΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ????
  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΙΑ ΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή