Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015

Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2015 των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ή Αίτησης για ενδοσχολικό απολυτήριο

Όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2015 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.

Η προθεσμία ορίζεται από την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου ως και την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων και των Επαγγελματικών Λυκείων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΕΣ Α΄ και Β΄). Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία (10-25 Φεβρουαρίου) είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση. 

Η Αίτηση-Δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Λύκειο. Ο υποψήφιος μπορεί να προμηθεύεται την Αίτηση-Δήλωση που αναλογεί στην περίπτωσή του είτε από το διαδίκτυο, όπου αναρτώνται τα κατά περίπτωση υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, είτε από το Λύκειό του. Στη συνέχεια θα συμπληρώνει την Αίτηση - Δήλωση σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο και θα προσέρχεται στο Λύκειό του, για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της. Στην ίδια ιστοσελίδα αναρτάται η σχετική εγκύκλιος που θα περιγράφει πλήρως τη διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία υποψηφίου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, μαθητής ή απόφοιτος).

Υπόχρεοι για την υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης κατά περίπτωση είναι:

α) οι μαθητές της τελευταίας τάξης των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) που υποβάλλουν την Αίτηση-Δήλωση στο Λύκειο που φοιτούν χωρίς δικαιολογητικά. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν και το δεύτερο μάθημα Γενικής Παιδείας, καθώς επίσης και το μάθημα επιλογής «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», αν επιθυμούν να εξεταστούν σε αυτό Πανελλαδικά.

β) οι απόφοιτοι προηγουμένων ετών, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ και που υποβάλλουν την Αίτηση-Δήλωση στο Λύκειο αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ΓΕΛ. Μαζί με την Αίτηση - Δήλωση συνυποβάλλουν:

i) ευκρινές φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου τους ή ισότιμου τίτλου άλλου σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στην περίπτωση που ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο Σχολείο συνυποβάλλεται βεβαίωση της οικείας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της Χώρας της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το συγκεκριμένο Σχολείο, από την οποία να προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος τίτλος δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της Χώρας αυτής. Στην περίπτωση που ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο Σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, εκτός των ανωτέρω, συνυποβάλλεται επιπλέον βεβαίωση της οικείας Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη νόμιμη λειτουργία του Σχολείου αυτού στην Ελλάδα, 

ii) την πρωτότυπη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» πρόσβασης που κατέχουν από προηγούμενο έτος. Αν δεν είναι κάτοχοι «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ» πρόσβασης, υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση.

γ) οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) και που υποβάλλουν την Αίτηση-Δήλωση, χωρίς δικαιολογητικά, στο σχολείο τους.

δ) οι απόφοιτοι – κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ προηγουμένων ετών, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) υποβάλλουν την Αίτηση- Δήλωση, στο ΕΠΑΛ αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ΕΠΑΛ. Μαζί με την Αίτηση - Δήλωση συνυποβάλλουν:

i) ευκρινές φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου τους

ii) την πρωτότυπη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» πρόσβασης που κατέχουν από προηγούμενο έτος. Αν δεν είναι κάτοχοι «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ» πρόσβασης, υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση.

ε) για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄), ισχύουν τα εξής:

- οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) υποβάλλουν την Αίτηση-Δήλωση στο ΕΠΑΛ που φοιτούν χωρίς δικαιολογητικά.

- οι απόφοιτοι - κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) υποβάλλουν την Αίτηση-Δήλωση στο ΕΠΑΛ αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ΕΠΑΛ. Μαζί με την Αίτηση - Δήλωση συνυποβάλλουν ευκρινές φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου τους.

- οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου ΤΕΕ, ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) υποβάλλουν την Αίτηση-Δήλωση στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ΕΠΑΛ. Μαζί με την Αίτηση - Δήλωση συνυποβάλλουν ευκρινές φωτοαντίγραφο του πτυχίου τους.

στ) όσοι μαθητές της Γ΄ τάξης των ημερήσιων ΓΕΛ επιθυμούν να μην συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις και να αποκτήσουν το απολυτήριό τους μόνο με ενδοσχολικές εξετάσεις, στο ίδιο διάστημα 10- 25 Φεβρουαρίου, υποβάλλουν στο Γενικό Λύκειο φοίτησης σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση. Με την υποβολή αυτής της αίτησης αποδέχονται ότι οριστικά και αμετάκλητα δεν θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2015 και ως εκ τούτου δεν θα αποκτήσουν φέτος βεβαίωση πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο, οποιοδήποτε επόμενο έτος μετά την αποφοίτησή τους, αν το επιθυμήσουν, μπορούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις εκείνου του έτους.

Όσοι από τους μαθητές της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις (για εισαγωγή στο 5% των θέσεων εισακτέων χωρίς εξετάσεις), εφόσον έχουν ήδη αποκτήσει το πιστοποιητικό της πάθησής τους από τις αρμόδιες επταμελείς επιτροπές των νοσοκομείων, και δεν επιθυμούν συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλουν Αίτηση για ενδοσχολικό απολυτήριο, στο ίδιο διάστημα 10-25 Φεβρουαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι ως άνω μαθητές και απόφοιτοι (υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και όσοι μαθητές δηλώσουν ενδοσχολικό απολυτήριο) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση, πρέπει ως τις 25 Φεβρουαρίου να υποβάλουν και σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Λύκειό τους.

Με την ευκαιρία ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους:

1. Υποψήφιοι για το 10% (χωρίς νέα εξέταση) μπορούν να είναι μόνο όσοι εξετάστηκαν πανελλαδικά το 2013 ή το 2014 (με τα ημερήσια ΓΕΛ ή με τα ημερήσια ΕΠΑΛ). Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων, δεν θα υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση το Φεβρουάριο, αλλά απευθείας μηχανογραφικό δελτίο. Όσοι από τους υποψηφίους για το 10% επιθυμούν την εισαγωγή τους σε Στρατιωτικές Σχολές, σε Αστυνομικές Σχολές ή Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, θα πρέπει να παρακολουθήσουν τις αντίστοιχες προκηρύξεις των αρμόδιων Υπουργείων, ώστε να υποβάλουν στις Σχολές αυτές ανάλογη αίτηση με δικαιολογητικά και να υποβληθούν στις προκαταρκτικές εξετάσεις.

2. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τα ΤΕΦΑΑ και συμμετέχουν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις, υποχρεωτικά θα συμμετάσχουν και στις πρακτικές δοκιμασίες (υγειονομική εξέταση και αγωνίσματα). Αντίθετα, οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων στα ΤΕΦΑΑ, δεν θα διαγωνιστούν εκ νέου στις πρακτικές δοκιμασίες, αλλά θα διατηρήσουν τις τελευταίες τους επιδόσεις. Αν το 2013 ή το 2014 δεν είχαν υποβληθεί στις πρακτικές δοκιμασίες, φέτος δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των ΤΕΦΑΑ.

3. Οι Αστυνομικές Σχολές θα δεχτούν υποψηφίους, αλλά οι ΙΔΙΩΤΕΣ επιτυχόντες θα εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Εγκύκλιος Αίτησης-Δήλωσης υποψηφίων Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ (Ομάδα Β’) για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Εγκύκλιος Αίτησης-Δήλωσης υποψηφίων ΕΠΑΛ (Ομάδα Α’) για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

33 σχόλια:

 1. den ksekiname kinitopoihseis me tous syllogous gonewn mipws kai diekdikisoume perissoteres theseis me tin nea hgesia???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. μακαρι να γινει κατι τετοιο..!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. file m otan les theseis ennoeis gia aei-tei h gia astunomia-stratiwtikes?kai meta duo vevaia sumfwnw

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. sto sygkekrimeno thread ennow gia astynomia...twra an o kathenas thelei gia tis alles sxoles as asxolithei....egw auto pou lew einai oti perysi ta paidia mporesan kai diekdikisan tin eisagwgh tous ( kata synepeia kai ti diki mas) me agwna.....pame emeis na diekdikisoume perissoteres theseis toulaxiston....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. einai simantiko na kinitopoihthoun oi syllogoi gonewn...o kathenas monos tou den kanei tpt...einai adiko na prokirixtoun 200 theseis pali....dioti an i persini vash astyfylakwn itan sto 15910....fetos tha kseperasei to 16500...(dedomenou oti oloi gnwrizoun pws exoun dikaiwma eisagwghs enw perysi mexri to fevrouario i en logw sxolh itan ektos mixanografikou)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. einai simantiko na kinitopoihthoun oi syllogoi gonewn...o kathenas monos tou den kanei tpt...einai adiko na prokirixtoun 200 theseis pali....dioti an i persini vash astyfylakwn itan sto 15910....fetos tha kseperasei to 16500...(dedomenou oti oloi gnwrizoun pws exoun dikaiwma eisagwghs enw perysi mexri to fevrouario i en logw sxolh itan ektos mixanografikou)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. sto sygkekrimeno thread ennow gia astynomia...twra an o kathenas thelei gia tis alles sxoles as asxolithei....egw auto pou lew einai oti perysi ta paidia mporesan kai diekdikisan tin eisagwgh tous ( kata synepeia kai ti diki mas) me agwna.....pame emeis na diekdikisoume perissoteres theseis toulaxiston....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. swsta ta les file kai egw endiaferomai an exeis kapoia idea pes thn mou tha prospathisw na voithisw dioti ontws einai terastia adikia auth h prokurhksh twn 290 atomwn ta xalia ths ND auta einai alla ta plhrwse ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. edw exeis adiko megale..h vash eftase toso giati htan polu eukola ta mathimata..gi auto kiolas anevhkan oles oi sxoles..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. paixtara mou exeis dikio gia tin eukolia twn thematwn...omws ta moria kathorizontai apo tin prosfora kai tin zitisi twn sxolwn....otan h prosfora meiwnetai dramatatika parasyrei anodika to epipedo twn vasewn ws logiko epakoloutho....profanws kai itan eukola ta themata kai vevaiws an itan pio dyskola den tha anevaine toso...alla sigoura tha anevaine...min ethelotyfloume....290 atoma einai elaxista....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. katarxhn enimerwste syllogous gonewn na asxolithoun me to thema kai na syntaksoun epistolh 1) pros ton neo ypourgo paideias
  2)pros ton ypourgo dimosias taksews
  3) pros ton proedro syndikalismou ths ellhnikis astynomias......autoi oi 3 mas aforoun...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. isxuei auto..ti na pw..makari na paroun perissotera atoma...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. anwnimos exeis polu dikio ontws ta atoma einai midamina kai ksereis giati to kanane kai kala gia na mas kleisoun ta matia oti koitaxte nai men uparxei krish alla emeis pernoume atoma oi typoi htan gia kremala pezane me to mellon mas xwris na noiazonte gia ta xrhmata kai to xrono pou ksodeoume diavazantas kai plhrwnontas alla piran auto pou tous aksize ELPIZW h nea kuvernhsh na apokatsthsei auth thn adikia

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. min elpizete kai min euxeste....!!!....an ontws theloume na mpoume se auto to swma pou legetai astynomia ofeiloume na prospathisoume na diekdikisoume perissoteres theseis...osoi to theloun pragmatika!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. re arxige mou mazi sou na kanoume oti mporoume alla metsku mas twra pisteueis oti ama thelei h kuvernhsh na parei 290 atoma tha to allaksoume sto mono pou elpizw einai sthn katanohsh tou suriza gia ta leuta p deinoume sta idiaitera xwris apoltelesma dioti wraia pame kai grafoume 16 500 ena sevasto noumero kai paei h vash logo twn midaminwn thesewn 17 000 gia astufulakwn ti ginete ekei patheneis egefaliko...tosa leuta kai toso diavasma petameno gt kati upourgoi skoupidia ths ND dn skeftikan oute ta xrhmata oute to kopo tpt piran ena xarti (MNHMONIO) kai to upograpsan me ti mia dixws skepsh sto mono p mporeis na elpizeis einai oti twra to suriza exei dikh tou voulish telos/....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. arxige mou oi persinoi itan ektos mixanografikou gia 6 mines...kai kataferan ystera apo pieseis na diekdikisoun tin eisagwgh tous kai fusika tin diki mas...pisteueis oti oi kyvernitikoi tha tous evazan apo monoi tous ean den piezan oi syllogoi gonewn???an exeis tetoia entypwsh...katse kai diavase sth sygkekrimenh istoselida ti ginotan perysi....kathe mia mera ginotan kai apo mia eperwthsh sth voulh ( h opoia safws ginotan eksaitias tis pieshs pou askousan oi sullogoi stous vouleutes tis kuvernisis kai tis antipoliteushs...)....to gegonos oti mporoume na eisaxthoume ofeiletai se autous kai oxi stin kalh kardia ths ΝΔ...loipon gia na min sas skotizw allo...opoios thelei pragmatika tin astynomia kai den einai apla mia sxolh sto mixanografiko as asxolithei

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. to thelw pragmatika alla ti na kanw dn exw akres..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Λοιπόν παίδες... Έδινα πέρυσι για αστυνομία ... Ως κάποιος που χόρεψε το χορό έχω να σας πω τα εξής.... 1) πιστεύαμε οτι θα τις ανοίξουν στο τέλος και είμασταν όλοι προετιμασμενοι γι αυτο
  2) η μόνη απογοήτευση ήταν κατα τον Φλεβάρη όπου τα ψιλοπαρατησα κιόλας γιατι είπαν οτι δε θα πάρουν
  3) κάναμε προσπαθείς ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ αλλα δε νομίζω οτι ήταν μόνο αυτές που επηρέασαν (είχαμε εκλογές)
  4) μακάρι να κάνουμε και κάτι αντίστοιχο φέτος και να πάρουν περισσότερους ...
  5) το θεωρώ αρκετά δύσκολο μιας και ειναι στην κυβέρνηση αριστερό κόμμα που κοιτάει πως να τους εξαφανίσει
  6) μπείτε σε αυτές τις ομάδες οσοι δίνετε φέτος εξετάσεις
  https://www.facebook.com/groups/680632268674591/
  https://www.facebook.com/groups/899655316716482/
  Η 1η ειναι όσοι δώσανε πέρυσι η 2η όσοι δίνουν φέτος ...
  Μπείτε στην 1η κυρίως και γράψτε τι σκέφτεστε να κάνουμε !!!
  Υ.Γ. Εγω έδωσα πέρυσι και έγραψα 15827 (δεν μπήκα για 83 μόρια και ειμαι 11ος επιλαχόν)
  Φέτος ξανά δίνω ΚΑΝΟΝΙΚΑ (οχι 10%)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Οι παραπάνω σελίδες ειναι ΜΟΝΟ για αστυνομία !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Απαντήσεις
  1. Οχι... Αν δεν παρουσιαστούν θα πάρουν... Τον αριθμό μου απο το υπουργείο τον έμαθα...αρα...

   Διαγραφή
 23. pw re file atyxia pou se vrike...loipon esy ws persinos organwse to

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Φιλε μπείτε στην ομάδα που ανέβασα πανω... Απο εκει θα γινει αν γινει κατι... Θα κανω σήμερα κιολας την πρόταση.. Πέρυσι οι γραμματείες των υπουργείων πιο πολυ μιλούσαν με εμάς παρα με τους υπουργούς...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. xaxaaxa makari jim makari na ginei alla egw file sti thesh sou dn tha edina re su xaras to kouragio sou polla ta moria p exeis kane 10% logika tha mpeis

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Πέρυσι η βαση του 10% ηταν πιο πανω απο την κανονική...λογικά μπαίνω γιατι παίρνουν 15 ατομα και ειμαι 11ος ... Αλλα υπάρχουν κατι μαλακες που δε το θέλανε πραγματικά και φέτος θυμήθηκαν να το βαλουν με 10%....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. ti na pw makari na paroun kamia sovarh seira alliws me 290 atoma ta vlepw duskola ta pragmata...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Παιδιά μπείτε στην σελίδα αυτή ειναι στο facebook.... Άμα το θέλετε πραγματικά αλλιώς θα γράψετε και εσείς 15800 και δεν θα μπείτε ...!!!https://www.facebook.com/groups/680632268674591/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. mpeite re na doume poioi eimaste na tous zorisoume oloi mazi...kala sas leei!!!...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. file anwnime epeidh apo oti exw katalavei eisai mesa sta kolpa kai enhmerwnese gia to thema ths astunomias se parakalw para polu prospathise na matheis an perasoume fetos tha mpoume to 2016me2017 h to 2017 me 2018 gt an ginei to deutero anathema thn wra kai ti stigmh p pigame kai psifisame tous apatewnes p tha lunan thn adikia eisavarws twn epituxontwn anathema to mono p tous swzei einai ean paroun megalo arithmo seiras mono tote

  ΑπάντησηΔιαγραφή