Τρίτη 26 Μαρτίου 2013

Σχέδιο ΑΘΗΝΑ - Τροπολογία για την εφαρμογή του σχεδίου

Βελτιώσεις στη νομοθεσία για την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων

Επαναφέρεται στη βουλή, προς ψήφιση, η τροπολογία (δείτε εδώ) που είχε αποσυρθεί από το Υπουργείο Παιδείας, στο σχέδιο νόμου «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».
Στο τέλος του άρθρου 7 του νόμου 4009/2011 (Α΄195) προστίθεται μια ακόμη παράγραφος η οποία ορίζει τα εξής: 
Α. Με Προεδρικά Διατάγματα, που προβλέπονται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, μπορούν να ιδρύονται, συγχωνεύονται, κατανέμονται, μετονομάζονται και καταργούνται Κατευθύνσεις σε τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ. 
Β. Για τον ορισμό του αριθμού εισακτέων και τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για την εισαγωγή σε Κατευθύνσεις των τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ εφαρμόζονται αντίστοιχα οι ισχύουσες διατάξεις για την εισαγωγή στα τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου