Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018

Μετεγγραφές Φοιτητών 2018 - Από τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων για κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφή

foitites3 400pxΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές των ΑΕΙ και ΑΕΑ της χώρας ότι από τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018 έως και την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή για ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Α. Παπανδρέου 37 - 151.80 - Μαρούσι).

Ομοίως οι φοιτητές που κρατούνται σε Καταστήματα Κράτησης της χώρας αποστέλλουν έντυπη αίτηση με συστημένη επιστολή στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018 έως και την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018.

Λεπτομέρειες για τις αιτήσεις

Το έντυπο της αίτησης κατ' εξαίρεση μετεγγραφής

Κωδικοί Τμημάτων

Σημειώνεται ότι τα ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΟΥ Ν. 4332/2015 δεν συνιστούν λόγο για χορήγηση κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφής.

Ποια είναι αυτά τα κριτήρια που δεν συνιστούν λόγο για χορήγηση κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφής;

α) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, για το φορολογικό έτος 2016, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. (Μόρια 5) 

β) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, για το φορολογικό έτος 2016, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, (3001 έως 6.000 Ευρώ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. (Μόρια 4) 

γ) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, για το φορολογικό έτος 2016, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των εννέα χιλιάδων (6001‐9.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. (Μόρια 3)

Κατά κεφαλήν εισόδημα μεγαλύτερο των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ δεν μοριοδοτείται. Ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων και η ένταξη του αιτούντος σε μια εκ των ανωτέρω κατηγοριών πραγματοποιείται με αυτόματη διασύνδεση/διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρ. 60 του Ν. 4415/2016. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση που να αντιστοιχεί στους ΑΦΜ που δηλώθηκαν, ο αιτών δεν λαμβάνει κανένα μόριο λόγω εισοδηματικού κριτηρίου. Η μοριοδότηση των περιπτώσεων α΄ έως και γ΄ γίνεται πάντα διαζευκτικώς, λαμβάνεται δε κατ’ αυτήν υπόψη το υψηλότερο μεταξύ του ατομικού εισοδήματος του αιτούντος εφόσον υφίσταται και του κατά κεφαλήν εισοδήματος των γονέων του, όπως ορίζεται ανωτέρω, το οποίο προκύπτει από τη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2016. Η φορολογική δήλωση και κάθε τροποποίηση αυτής πρέπει να έχει υποβληθεί μέχρι την οριστική υποβολή της αίτησης μετεγγραφής. 

δ) Ο δικαιούχος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς. (Μόρια 3) 

ε) Ο δικαιούχος είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας. (Μόρια 2) 

στ) Ο δικαιούχος είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας. (Μόριο 1) 

ζ) Ο δικαιούχος να είναι ορφανός από τον έναν γονέα. (Μόριο 1) 

η) Ο δικαιούχος να είναι τέκνο τέκνο άγαμης μητέρας. (Μόριο 1) 

θ) Ο δικαιούχος έχει αδελφό ή αδελφή, φοιτητή του προπτυχιακού κύκλου σπουδών, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους ή ο δικαιούχος να ανήκει στην κατηγορία των πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν, το ίδιο σχολικό έτος, στις πανελλαδικές εξετάσεις. (Μόριο 1) Στην περίπτωση που ο αιτών διαθέτει περισσότερους του ενός αδελφούς/ες με την ιδιότητα του φοιτητή λαμβάνει ένα (1) μόριο συνολικά, ομοίως στην περίπτωση που συμπίπτει η ιδιότητα του αδελφού/αδελφής φοιτητή προπτυχιακού κύκλου σπουδών και του πολύδυμου αδελφού στο ίδιο πρόσωπο, ο αιτών λαμβάνει ένα (1) μόριο για τα κριτήρια αυτά. Στις ως άνω περιπτώσεις, μεταξύ του τόπου κατοικίας των γονέων ή του έχοντος την επιμέλεια και του τόπου σπουδών του αδελφού, προτεραιότητα για τη μετεγγραφή έχει ο τόπος, που δεν είναι η πόλη της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης. 

ι) Ο δικαιούχος μετεγγραφής έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο που έχουν αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιημένης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή έχουν παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Φ. 151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει (μόριο 1). Ο αιτών λαμβάνει το ανωτέρω οριζόμενο ένα (1) μόριο, ανεξαρτήτως του αριθμού των ατόμων που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις. 5 Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά την ανωτέρω μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής στα Α.Ε.Ι. των αιτούντων, κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν πληροί τουλάχιστον ένα από τα μοριοδοτούμενα κριτήρια ή δεν επαληθευτούν αυτά κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, μετεγγραφή χορηγείται για τις θέσεις που δεν κατελήφθησαν από αιτούντες που πληρούν ένα ή περισσότερα από τα μοριοδοτούμενα κριτήρια. 

Πατήστε εδώ για να δείτε όλες τις εξελίξεις για τις Μετεγγραφές Φοιτητών.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.

8 σχόλια:

 1. Ο υπουργός είχε υποσχεθεί να μεριμνήσει για τους φοιτητές που είχαν 5 μόρια και δεν πήραν το προηγούμενο έτος μετεγγραφή. Κάποιοι από αυτούς ήταν φοιτητές ΤΕΙ περιφέρειας και περίμεναν ρύθμιση για να κάνουν αίτηση μετεγγραφής για Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αυτό το ακαδημαικό έτος όπως έγινε και με τα αδέρφια φοιτητές που μπορούσαν να μετεγγραφούν από ΤΕΙ ΣΕ ΠΔΑ. Δυστυχώς δεν βλέπω να υπάρχει αντιστοιχία ΤΕΙ - ΠΔΑ για αυτούς τους φοιτητές. Παρακαλώ τον κύριο Υπουργό να τηρήσει την υπόσχεσή του και να υπάρξει αντιστοιχία για τους φοιτητές προηγούμενων ετών με κάποια σχετική απόφαση για να μην αποκλειστούν από το δικαίωμα να κάνουν αίτηση για μετεγγραφή και αυτό το έτος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Συμφωνώ!!!Είχε πει Σεπτεμβρη θα έρθει η ρύθμιση.Που είναι;;;Επίσης εμένα μου έρχεται η απορία γιατί ξεκίνησαν οι Κάτε εξαίρεση και όχι οι κανονικές;;; Μήπως σχεδιάζει κάτι το υπουργείο και δεν άρχισαν ακόμη; Λέω εγώ τώρα..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ανακοινωθηκε απο το υπουργειο οτι το δοκιμοι λιμενικου δοκιμοι σημαιοφοροι λιμενικου αρχης γενομενης απο το ετος 2019 -2020 με πανελιν για τις αεν θα πουν η κατι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ξεκίνησαν οι κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφές φοιτητών - Τι πρέπει να γνωρίζετε για την επιτροπή που εξετάζει τις αιτήσεις

  https://panelladikes24.blogspot.com/2018/10/blog-post_1.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Καλησπέρα! Έχω κάνει την μεταγραφή ηλεκτρονικά και μου έχουν πει ότι πρέπει να στειλω τα δικαιολογητικά . Μήπως ξέρετε που και μέχρι πότε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Οι μετεγγραφές των Α.Ε.Ν. πότε αναμένεται να ανακοινωθούν;

  ΑπάντησηΔιαγραφή