Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

Παρατείνεται η λειτουργία των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ έως και το σχολικό έτος 2015-2016

Σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4262/2014 (ΦΕΚ Α΄ 114/2014΄΄Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις΄΄, παρατείνεται η λειτουργία των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) για τα σχολικά έτη 2014-2015 και 2015-2016 και η λειτουργία τους παύει τη 15η Σεπτεμβρίου 2016. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος καταργείται.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου